جمعه، 28 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور
  بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور

  بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی مصوب 1391 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی را میتوانید از لینک های ذیل مشاهده نمایید.   

  1. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اکسيد روي
  2. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اکسيد روي
  3. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ذرات چوب
  4. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر تنگستن
  5. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز قلع
  6. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی آزيد سديم
  7. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی سنگ صابون
  8. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی سيليس آمورف - خاک دياتومه
  9. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی روديوم
  10. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر پلاتين
  11. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی پارا فنيل دي آمين
  12. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی متا فنيلن دي آمين
  13. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ذرات (نامحلول) که در جاي ديگر طبقه بندي نشده اند
  14. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی پاراکوآت
  15. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ازن - اکسيژن سه اتمي
  16. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ازن - اکسيژن سه اتمي
  17. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ازن - اکسيژن سه اتمي
  18. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی نيکل
  19. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی نيکل
  20. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی موليبدن
  21. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز جيوه
  22. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ماگنزيت
  23. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی کرومات سرب
  24. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ئيدروژن سيانيد و املاح سيانيد
  25. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 2 اپو کسي پروپان
  26. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی دي کو آت
  27. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و1 دي متيل هيدرازين
  28. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی دي سيکلو پنتادينيل آهن
  29. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ذرات پنبه
  30. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی مس
  31. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی گردوغبارذغال سنگ ذغال قيري ذغال آنتراسيت
  32. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز کروم و ترکيبات معدني آن
  33. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز کروم و ترکيبات معدني آن
  34. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی گرد و غبار بخار کاپرولاکتام
  35. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر کادميوم و ترکيبات آن
  36. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی براتس, تتراسودیوم سالتز
  37. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تلورايد بيسموت
  38. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی بريليم و ترکيبات آن
  39. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی آلومينيوم
  40. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی آلومينيوم
  41. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استون
  42. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز كبالت و تركيبات معدني آن
  43. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی سيكلوهگزانون
  44. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی کلرو دي فنيل(داراي 52% کلر)
  45. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر زير کونيم و ترکيبات آن
  46. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اکسيد روي
  47. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی کرومات روي
  48. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی دمه کلرايدروي
  49. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر ايتريم
  50. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی گزيليدين
  51. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی متا - گزيلن آلفا - آلفادي آمين
  52. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی گزيلن
  53. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ذرات چوب
  54. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی دمه جوشکاري
  55. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وارفاين
  56. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ذرات و بخارات نفتاليگورين
  57. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل تولوئن
  58. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينليدن کلرايد
  59. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل سيلکو هگزن دي اکسايد
  60. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 4 - وينيل سيلکو هگزن
  61. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيليدن سيانيد
  62. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل کلرايد
  63. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل برومايد
  64. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل بنزن
  65. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی وينيل استات
  66. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی ميست روغن نباتي
  67. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی پنتوکسيد واناديوم
  68. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی n - والر آلدئيد
  69. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر اورانيوم
  70. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تربانتين
  71. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی عنصر تنگستن
  72. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري پلي
  73. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري فنيل فسفات
  74. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري فنيل آمين
  75. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري اورتو کرزيل فسفات
  76. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 2 و 4 و 6 تري نيترو تولوئن
  77. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 2 و 4 و 6 تري نيترو فنيل متيل نيترامين
  78. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 2 و 4 ,6 تري نيترو فنل
  79. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري متيل فسفيت
  80. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري متيل بنزن ( مخلوط ايزومرها)
  81. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري متيل آمين
  82. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اندريد تري مليتيک
  83. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی S - تريا زينتريون
  84. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 3 و5 - تري گليسيديل - اس - تريا نيتريون
  85. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري فلورو برمو متان
  86. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري اتيل آمين
  87. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري اتانول آمين
  88. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تريديميت
  89. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري سيلکو هگزيتين هيدروکسايد
  90. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 2 و 2 - تري کلرو - 1 و 2 و تري فلورو اتان
  91. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 2 و 3 تري کلرو پروپان
  92. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري کلرو نيترو متان
  93. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري کلرو نفتالين
  94. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري کلرو متان
  95. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري کلرو فلور متان
  96. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري کلرو اتيلن
  97. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 1 و 2 تري کلرو اتان
  98. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 1 و 1 تري کلر اتان
  99. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 1 و 2 و 4 و تري کلرو بنزن
  100. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اسيد تري کلرو استيک
  101. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تري بوتيل فسفات
  102. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی توکسافن
  103. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تولوئل
  104. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی پارا - تولوئيدين
  105. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی متا - تولوئيدين
  106. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اورتو - تولوئيدين
  107. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تولوئن 2 - 4 - دي ايزو سيانات
  108. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تولوئن
  109. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اورتو - توليدين
  110. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اکسيد تيتانيوم
  111. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی فلز قلع
  112. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تيرام
  113. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تيونيل کلرايد
  114. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اسيد تيو گليکوليک
  115. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی 4 و 4 تيودي ( 6 - تري بوتيل متا کرزول)
  116. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تاليوم و ترکيبات محلول آن
  117. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تتريل
  118. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا سديم پيرو فسفات
  119. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا نيترو متان
  120. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا متيل سرکسينو نيتريل
  121. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا متيل سرب
  122. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا هيدرو فوران
  123. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا اتيل سرب ( بر حسب سرب )
  124. tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی تترا کلرو نفتالين

  ادامه بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور در محیط های شغلی

  

  بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور بانک حدود مجاز مواجهه شاغلین عوامل زیان آور حدود مجاز مواجهه حد تماس شغلی TLV STEEL TWA


  ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 30 بهمن ماه، 1393 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  soheel , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   راهنمای ارزیابی مخاطرات شغلی  [ سه شنبه، 5 ارديبهشت ماه، 1396 ]
   گزارش ویژه وزارت کار از حوادث شغلی  [ دوشنبه، 22 دي ماه، 1393 ]
   مضرات استفاده پيوسته از رايانه  [ دوشنبه، 1 مهر ماه، 1392 ]
   پیام دکتر ندافی در روز بهداشت حرفه ای  [ شنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1391 ]
   مشاغل سبز در كشور باید توسعه یابد  [ جمعه، 8 ارديبهشت ماه، 1391 ]
   تشکیل كميته کنترل آلودگي هواي عسلويه  [ چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1390 ]
   استرس راندمان كار را كاهش مي دهد  [ پنجشنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1390 ]
   پیام وزیر و روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای  [ دوشنبه، 12 ارديبهشت ماه، 1390 ]
   بیمارى هاى کاربران رایانه  [ سه شنبه، 18 آبان ماه، 1389 ]
   چگونه تا آخر عمر کمر درد نگیریم  [ سه شنبه، 18 آبان ماه، 1389 ]
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks