• به انجمن خوش آمدید!
آیا می دانید ؟

خوش آمدید، دوست گرامی اگر اولین بار است وارد انجمن شده اید لطفا ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت عضو شوید در غیر اینصورت وارد شوید.
قوانين انجمن


لطفا براي مشاهده قوانين انجمن اينجارا کليک کنيدارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 1 پست ] 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 4 مهر ماه 1389 14:27 
آفلاين
نماد کاربر
جدید
جدید
تا رتبه بعدی: 46%
پست ها : 46
امتياز: 805
عضویت: 29 تير ماه 1389 00:00
تشکر کرده: 3 بار
تشکر شده: 37 بار
آخرین بازدید: 4 بهمن ماه 1395 22:24

<A href="<A">
آزمايشگاه ميکروبي:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
   ويژگيهای ميکروبي آب آشاميدني مبنای قضاوت در مورد تعيين قابليت شرب آبها از نقطه نظر بيولوژيکي قرار مي گيرد. البته قضاوت صحيح بدون رعايت ساير جوانب از جمله شرايط و دوره تناوب نمونه برداری، نگهداری نمونه ها و بالاخره دقت در انجام آزمايشها ميسر نخواهد بود.<o:p></o:p>
   اصولا آبي که به مصرف آشاميدن مي رسد بايد از ميکروارگانيسم های بيماريزای شناخته شده و همچنين باکتريهای نشانگر که نشانه آلودگي آب با مدفوع است عاری باشد. کليفرمها بهترين باکتری های نشانگر هستند که در آزمايش باکتريولوژيکي آبها مورد توجه قرار مي گيرند.
<o:p></o:p>
   باکتريهای نشانگر ديگر مانند استرپتوکوکوس های مدفوعي و کلستريديومهای احيا کننده سولفيت نيز مي توانند در تعيين منشا آلودگي آب با مدفوع و ارزشيابي کارآيي روش کلرينه کردن مورد استفاده قرار گيرند.<o:p></o:p>
   شمارش کلي باکتريها: شمارش کلي باکتريها در آب دارای اهميت زيادی نيست و بسياری از آبهايي که کاملا سالم هستند ممکن است دارای تعداد زيادی باکتری باشند. بندرت ديده شده که آبي بدون باکتری باشد، ولي ممکن است آب چاههای بسيار عميق تعداد نسبتا کمتری باکتری داشته باشند.<o:p></o:p>
   بطور کلي آب چاههای عميق در مقايسه با آب چاههای کم عمق از کيفيت بهتری برخوردار هستند.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
دفعات نمونه برداری<o:p></o:p>
   دفعات نمونه برداری و آزمايش نمونه های آب بايد کنترل صحيح کيفيت آب را امکان پذير سازد.<o:p></o:p>

«جدول حداقل تعداد نمونه براي آزمون باكتري هاي نشانگر آلودگي مدفوعي در شبكه توزيع»<o:p></o:p>

  آب‌هاي لوله کشي نشده (نظير منابع کوچک آب روستايي):
<o:p></o:p>
   به منظور ارزشيابي کيفيت باکتريولوژيکي آب اين منابع بايد فواصل حداکثر يکماه مورد نمونه برداری قرار گيرند. علاوه بر کنترل ماهيانه در صورت هر گونه تغييری در وضعيت زمين مانند حفاری و غيره منبع آب بايد کلرينه گردد و مجددا مورد آزمايش قرار گيرند.<o:p></o:p>
   منبع: استاندارد ملي ايران - شماره 4208 - تجديد نظر اول - سال 1386 - كيفيت آب - نمونه برداري از ‌آب براي آزمون هاي ميكروبيولوژي - آيين كار<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
«تعداد موارد سنجش روزانه كلر آزاد باقيمانده در شبكه‌هاي لوله كشي آب ‌آشاميدني بر حسب جمعيت»<o:p></o:p>

رديف<o:p></o:p>
جمعيت (نفر)
<o:p></o:p>
تعداد نمونه در سال<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
5000><o:p></o:p>
12<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
5000 تا 100000<o:p></o:p>
12 به ازاي هر 5000 نفر<o:p></o:p>
3<o:p></o:p>
101000 تا 500000<o:p></o:p>
12 به ازاي هر 100000 نفر به علاوه 120نمونه اضافي<o:p></o:p>
4<o:p></o:p>
500000<<o:p></o:p>
12 به ازاي هر 100000 نفر به علاوه 180نمونه اضافي<o:p></o:p>

   يادآوري 1- پايش روزمره كيفيت آب آشاميدني در نقطه مصرف مستلزم اندازه گيري مقدار كلر آزاد باقيمانده در آن،
pH، كدورت و دما است.<o:p></o:p>

   يادآوري 2- در شبكه‌هايي كه از منابع و مخازن متعدد تامين آب مي شوند در تعيين نمونه هاي كلر سنجي، جمعيت تحت پوشش محدوده هر كدام ملاك محاسبه است.<o:p></o:p>
   استاندارد ملي ايران - شماره 1053 - تجديد نظر پنجم - سال 1388 <o:p></o:p>
[LIST]
[*]
رديف<o:p></o:p>
جمعيت (نفر)
<o:p></o:p>
تعداد موارد سنجش كلر آزاد باقيمانده<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
تا 10000<o:p></o:p>
1 تا 2<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
10000 تا 50000<o:p></o:p>
3 تا 5<o:p></o:p>
3<o:p></o:p>
50000 تا 100000<o:p></o:p>
6 تا 10<o:p></o:p>
4<o:p></o:p>
100000 تا 500000<o:p></o:p>
11 تا 15<o:p></o:p>
5<o:p></o:p>
بيش از 500000<o:p></o:p>
به ازاي هر 100000 نفر يك نمونه


+ 15<o:p></o:p>

عضويت  / ورود
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 14.25pt; HEIGHT: 15pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_19 alt="http://shc.sums.ac.ir/salUntitled-38.jpg" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1027"><v:imagedata o:title="salUntitled-38" src="file:///C:\DOCUME~1\kpp\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p>
·         

«ويژگي های ميكروبيولوژي آب آشاميدني»<o:p></o:p>


رديف<o:p></o:p>
نوعآب<o:p></o:p>
نوعباکتری<o:p></o:p>
حد مجاز در100
ميلي ليتر<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
کليه آب های آشاميدني<o:p></o:p>
اشرشياكلي ياکليفرم های گرما پای<o:p></o:p>
منفي<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
آب  تصفيه  
شده براي استفاده در سيستم توزيع<o:p></o:p>
اشرشياكلي ياکليفرم های گرما پای<o:p></o:p>
منفي<o:p></o:p>
3<o:p></o:p>
آب  تصفيه  شده  موجوددر سيستم توزيع<o:p></o:p>
اشرشياكلي يا کليفرم هایگرما پای<o:p></o:p>
منفي<o:p></o:p>


·         
   يادآوري1-
در صورتي كه اشرشياكلي از نمونه آب جدا شود، بايد بررسي و اقدام لازم انجام شود.<o:p></o:p>
·         

   يادآوري2- با وجود اينكه اشرشياكلي شاخص دقيق تري براي آلودگي مدفوعي مي باشد، جستجوي باكتري هاي كليفرم گرما پاي نيز به عنوان جايگزين، قابل قبول مي باشد، در صورت لزوم، آزمون هاي تاييدي مناسب بايد انجام شود.<o:p></o:p>
·         

   كل باكتري هاي كليفرم شاخص مناسبي براي كيفيت بهداشتي ذخاير آب نيست، به ويژه در مناطق گرمسيري كه باكتري هايي كه از نظر بهداشتي داراي اهميت زيادي نيستند در تمام ذخاير آب تصفيه نشده ديده مي شود.<o:p></o:p>
·         

   يادآوري3- در هيچ زماني ميزان كدورت آب نبايد بيش از 5 واحد كدورت نفلومتري (NTU) باشد، در آب هاي صاف سازي شده كدورت نبايد بيش از يك واحد كدورت نفلومتري (
NTU) و ميزان
pHبين 5/6 تا 9 و همچنين ميزان كلر آزاد باقيمانده، پس از حداقل نيم ساعت زمان تماس در شرايط عادي (در انتهاي شبكه آب رساني) بايد بين 5/0 تا 8/0 ميلي گرم در ليتر و در شرايط همه گيري بيماري هاي روده اي يك ميلي گرم در ليتر باشد.
<o:p></o:p>
·         

   منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - استاندارد شماره 1011 - ويژگيهای ميکروبيولوژی آب آشاميدني<o:p></o:p>
·         

دفعات نمونه برداری آب استخرهای شنا:<o:p></o:p>


·         
   به منظور ارزشيابي کيفيت باکتريولوژيکي آب استخرهای شنا بايد فواصل حداکثر دو هفته نمونه برداری و آزمايش انجام گردد.
<o:p></o:p>
·         

«ويژگي های ميكروبيولوژي آب استخرهای شنا»<o:p></o:p>


رديف<o:p></o:p>
نوعميكروارگانيسم<o:p></o:p>
حد مجازتعداد باکتری<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
ياكتري هايهتروتروف<o:p></o:p>
200 در هر ميليليتر<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
اشرشياکلي يا كليفرم هايگرما پاي<o:p></o:p>
كمتر از 1 در 100 ميليليتر<o:p></o:p>
3<o:p></o:p>
استافيلوكوكوس<o:p></o:p>
50 در 100 ميليليتر<o:p></o:p>
4<o:p></o:p>
آنتروكوك هاي رودهاي<o:p></o:p>
100 در 100 ميليليتر<o:p></o:p>
5<o:p></o:p>
سودوموناسآئروژينوزا<o:p></o:p>
كمتر از 1 در 100 ميليليتر<o:p></o:p>


·         
   يادآوري1-
ميزان قليائيت كل آب استخر هاي شنا نبايد بيش از 150 ميلي گرم در ليتر باشد.<o:p></o:p>
·         

   يادآوري2- محدوده pHمناسب براي آب استخر شنا 2/7 تا 8 مي باشد.
<o:p></o:p>
·         

   يادآوري3- كدورت آب استخر شنا نبايد بيش از 5/0 NTUباشد.
<o:p></o:p>
·         

   يادآوري4- ميزان كلر آزاد باقيمانده در آب استخر هاي شنا بايد 1 تا 3 ميلي گرم در ليتر باشد.<o:p></o:p>
·         

   منبع: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - استاندارد شماره 9412 - ويژگيهای ميکروبيولوژی آب استخر هاي شنا<o:p></o:p>
«ويژگيهای باکتريولوژيکي آب معدني»<o:p></o:p>


رديف<o:p></o:p>
نوع باکتری<o:p></o:p>
حجم نمونه<o:p></o:p>
حد مجاز تعدادباکتری<o:p></o:p>
1<o:p></o:p>
کل


کليفرمها<o:p></o:p>
پاسخ نمونه در 250cc<o:p></o:p>
صفر در100
ميلي ليتر<o:p></o:p>
2<o:p></o:p>
کليفرمهای


مقاوم به گرما<o:p></o:p>
"      "     "     "<o:p></o:p>
      "    "   "       "     "  
3<o:p></o:p>
استرپتوککهای مدفوعي<o:p></o:p>
"      "     "     "<o:p></o:p>
"    "   "       "     "  <o:p></o:p>
4<o:p></o:p>
کلستريديومهای احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>
"      "     "     "<o:p></o:p>
"    "   "       "     "  <o:p></o:p>
5<o:p></o:p>
سودوموناس<o:p></o:p>
"      "     "     "<o:p></o:p>
منفي در100
ميلي ليتر<o:p></o:p>
6<o:p></o:p>
باکتريهای


هوازی مزوفيل<o:p></o:p>
24 ساعت
در 20oc  گرمخانه گذاری شده
<o:p></o:p>
حداکثر20
عدد در يک ميلي ليتر<o:p></o:p>
7<o:p></o:p>
          "         "         "           <o:p></o:p>
24 ساعت


در


37oc  گرمخانه گذاری شده<o:p></o:p>
حداکثر100
عدد در يک ميلي ليتر<o:p></o:p>


«ويژگي هاي باکتريولوژي آب اشاميدني بسته بندي شده»<o:p></o:p>


نوع ميکروارگانيسم
بيشينه مجاز
روش آزمون
کل کليفرم ها<o:p></o:p>
منفي در صد ميلي ليتر<o:p></o:p>
طبق استاندارد ملي ايران 3759<o:p></o:p>
اشرشياکلي<o:p></o:p>
منفي در صد ميلي ليتر<o:p></o:p>
طبق استاندارد ملي ايران 3759<o:p></o:p>
ميکروارگانيسم هاي قابل کشت در دماي 2±22<o:p></o:p>
100 در هر ميلي ليتر
<o:p></o:p>
طبق استاندارد ملي ايران 5271<o:p></o:p>
ميکروارگانيسم ها قابل کشت در دماي 2±36<o:p></o:p>
20 در هر ميلي ليتر
<o:p></o:p>
طبق استاندارد ملي ايران 5271<o:p></o:p>

يادآوري 1- ميکروارگانيسم هاي قابل کشت تنها در زمان بسته بندي و يا بيشينه دوازده ساعت پس از بسته بندي (در صورت نگه داري در دماي پنج درجه سلسيوس) مي تواند مورد ملاک قرار گيرد.<o:p></o:p>

·     


« جدول حد استاندارد ميکروبي آب معدني»<o:p></o:p>

حد مجاز شمارش کلي باکتري ها در مظهر چشمه (شمارش باکتري هاي هتروتروفيک)<o:p></o:p>


دماي گرمخانه گذاري (درجهسلسيوس)
<o:p></o:p>
زمان گرمخانه گذاري(
ساعت)
<o:p></o:p>
حداکثر تعداد مجاز در هر ميليليتر<o:p></o:p>
22-20
<o:p></o:p>
72
<o:p></o:p>
20
<o:p></o:p>
37
<o:p></o:p>
24
<o:p></o:p>
5
<o:p></o:p>

حد مجاز شمارش کلي باکتريها (حداکثر تا 12 ساعت پس از بطري شدن)<o:p></o:p>


دماي گرمخانه گذاري (درجهسلسيوس)
<o:p></o:p>
زمان گرمخانه گذاري(
ساعت)
<o:p></o:p>
حداکثر تعداد مجاز در هر ميليليتر<o:p></o:p>
22-20
<o:p></o:p>
72
<o:p></o:p>
100
<o:p></o:p>
37
<o:p></o:p>
24
<o:p></o:p>
20
<o:p></o:p>

حد مجاز آلودگي باکتريايي<o:p></o:p>


آزمون اول<o:p></o:p>
نوع ميکروارگانيسم<o:p></o:p>
حجم آزمون<o:p></o:p>
تفسير نتايج<o:p></o:p>
روش استاندارد<o:p></o:p>
اشرشياکلي يا کليفرم گرماپاي<o:p></o:p>
250*1
<o:p></o:p>
در هيچيک از نمونه ها نبايد وجود داشته باشد<o:p></o:p>
استاندارد ملي ايران بهشماره هاي3760-3759
<o:p></o:p>
کليفرمهاي غير مدفوعي<o:p></o:p>
250*1
<o:p></o:p>
در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>
استاندارد ملي ايران بهشماره هاي3760-3759
<o:p></o:p>
استرپتوککهاي مدفوعي<o:p></o:p>
250*1
<o:p></o:p>
در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>
استاندارد ملي ايران بهشماره هاي3619-3620
<o:p></o:p>
سودوموناس آئروژينوزا<o:p></o:p>
250*1
<o:p></o:p>
در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>
استاندارد ملي ايران به شماره 3140<o:p></o:p>
بي هوازي ها يا احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>
50*1
<o:p></o:p>
در صورتيکه تعداد باکتري کمتر از 2 باشد، آزمون دوم بايد انجام شود<o:p></o:p>
در دست تدوين مي باشد<o:p></o:p>

..
<o:p></o:p>


آزمون دوم<o:p></o:p>
n <o:p></o:p>

تعداد نمونه مورد آزمون<o:p></o:p>
نوع ميکروارگانيسم/حداکثر تعداد<o:p></o:p>
C<o:p></o:p>

نمونه آلوده قابل قبول (1)<o:p></o:p>
M<o:p></o:p>

ميکروارگانيسم در يک نمونه<o:p></o:p>
m<o:p></o:p>

ميکروارگانيسم در ساير نمونه ها<o:p></o:p>
4
<o:p></o:p>
کليفرم هاي مدفوعي و غير مدفوعي<o:p></o:p>
1
<o:p></o:p>
2
<o:p></o:p>
0
<o:p></o:p>
4
<o:p></o:p>
استرپتوککهاي مدفوعي<o:p></o:p>
1
<o:p></o:p>
2
<o:p></o:p>
0
<o:p></o:p>
4
<o:p></o:p>
سودموناس آئروژينوزا<o:p></o:p>
1
<o:p></o:p>
2
<o:p></o:p>
0
<o:p></o:p>
4
<o:p></o:p>
بي هوازي احياء کننده سولفيت<o:p></o:p>[/center


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب rouhallah تشکر کننده ها: 0
 

نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 [ 1 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمانقوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به:  
cron