جمعه، 24 مرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی
  دانلود بررسي پساب شماره 2 نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه، راهكارهاي موثر بر بهبود، كاهش و كنترل آلودگيها دانلود بررسي پساب شماره 2 نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه، راهكارهاي موثر بر بهبود، كاهش و ...
  بازدید:672
  دانلود بررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ارائه راهكاري كنترلي دانلود بررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ارائه راهكاري كنترليبررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ...
  بازدید:588
  دانلود تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس دانلود تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس ...
  بازدید:648
  دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازيبررسي ...
  بازدید:582
  دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايران دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايرانبررسي مشكلات طراحي، ...
  بازدید:593
  دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائي دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائيواكنش Secuence –Fenton ...
  بازدید:628
  دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقاد دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقادحذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با ...
  بازدید:660
  دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان) دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان)ارزيابي طرح ...
  بازدید:654
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload