جمعه، 16 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي ...
بازدید:614
دانلود بررسي عوامل وقوع حوادث جاده ي و مرگهاي حاصله از آن در شهرستان سپيدان در سال 83 دانلود بررسي عوامل وقوع حوادث جاده ي و مرگهاي حاصله از آن در شهرستان سپيدان در سال 83بررسي عوامل وقوع حوادث ...
بازدید:614
دانلود طراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي يوكاريوتيك جهت سنجش آلودگي هاي محيطي دانلود طراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي يوكاريوتيك جهت سنجش آلودگي هاي محيطيطراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي ...
بازدید:586
دانلود مدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از آزاد سازي مواد شيميايي در محيط زيست دانلود مدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از آزاد سازي مواد شيميايي در محيط زيستمدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ...
بازدید:618
دانلود استفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير آزمايشات رديابي دانلود استفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير آزمايشات رديابياستفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير ...
بازدید:596
دانلود پروسه مدلسازي منابع آب دانلود پروسه مدلسازي منابع آبپروسه مدلسازي منابع ...
بازدید:599
دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383 دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383بررسي وضعيت ...
بازدید:591
دانلود بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم دانلود بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح ...
بازدید:587
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload