چهارشنبه، 13 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدر دانلود طراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي (منيفلد) فيلتر هولدرطراحي، ساخت و راه اندازي سيستم سه شاخه اي ...
بازدید:610
دانلود تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء در سيمان توليد شده در كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي ي1383 دانلود تعيين ميزان كروم كل و شش ظرفيتي و منشاء در سيمان توليد شده در كارخانجات سيمان ايران در سال 1382 الي ي1383 ...
بازدید:588
دانلود امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلاب دانلود امنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش سيلابامنيت بهداشتي و اقتصادي با اجراي پروژه پخش ...
بازدید:579
دانلود بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان درتماس با تركيبات گندزدا و شيميايي و آگاهي و رفتار آنان نس دانلود بررسي شيوع آسم و اختلالات تنفسي در بين كاركنان خدماتي شاغل در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شهر زاهدان ...
بازدید:569
دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي كرمانشاه دانلود آلودگي آب و گزارش همه گيري با باكتري سراشي مارسينس در بخش نوزادان بيمارستان كودكان رازي ...
بازدید:609
دانلود بررسي عوامل وقوع حوادث جاده ي و مرگهاي حاصله از آن در شهرستان سپيدان در سال 83 دانلود بررسي عوامل وقوع حوادث جاده ي و مرگهاي حاصله از آن در شهرستان سپيدان در سال 83بررسي عوامل وقوع حوادث ...
بازدید:609
دانلود طراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي يوكاريوتيك جهت سنجش آلودگي هاي محيطي دانلود طراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي يوكاريوتيك جهت سنجش آلودگي هاي محيطيطراحي و ساخت بيوسنسور ميكروبي ...
بازدید:580
دانلود مدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از آزاد سازي مواد شيميايي در محيط زيست دانلود مدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از آزاد سازي مواد شيميايي در محيط زيستمدلسازي ارزيابي ريسك بهداشتي ...
بازدید:606
دانلود استفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير آزمايشات رديابي دانلود استفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير آزمايشات رديابياستفاده از برنامه هاي كامپيوتري درتفسير ...
بازدید:591
دانلود پروسه مدلسازي منابع آب دانلود پروسه مدلسازي منابع آبپروسه مدلسازي منابع ...
بازدید:591
دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383 دانلود بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني شهر بيرجند در سال 1383بررسي وضعيت ...
بازدید:585
دانلود بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح بررسي الگوي بازيافت پسماندهاي شهري قم دانلود بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي شهري قم جهت افزايش مشاركت دربازيافت از مبداء پسماندها شهري در طرح ...
بازدید:579
دانلود مديريت تصفيه، بازيافت و دفع پسماندهاي راديواكتيو دانلود مديريت تصفيه، بازيافت و دفع پسماندهاي راديواكتيومديريت تصفيه، بازيافت و دفع پسماندهاي ...
بازدید:622
دانلود بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در زمينه بازيافت و دفع مواد زايد دانلود بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در زمينه بازيافت و دفع ...
بازدید:590
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload