يكشنبه، 24 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی
نیازمندی

  تلگرام موژ

  دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهران دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهرانمطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) ...
  بازدید:524
  دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آب دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آبمقايسه كارايي عصاره ...
  بازدید:524
  دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشور دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشورزاينده رود بستري مناسب براي پذيرش ...
  بازدید:522
  دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رودتعيين مقدار ئيدروكربور هاي ...
  بازدید:528
  دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري همدان دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري ...
  بازدید:522
  دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آن دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آنحذف كادميوم از محيطهاي آبي با ...
  بازدید:514
  دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه خانه آب اصفهان در سال 1383 دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه ...
  بازدید:524
  دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسوم دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسومحذف و بازيافت مس و روي ...
  بازدید:517
  دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلولبازيابي پساب ...
  بازدید:516
  دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوس دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوسحذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري ...
  بازدید:517
  دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview پيش بيني رفتار كلر ...
  بازدید:530
  دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85 دانلود بررسي ميزان غلظت برو و روند تغييرات آن در آبهاي زيرزميني دشت انار طي سالهاي 82 تا نيمه دوم سال 85بررسي ...
  بازدید:522
  دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS دانلود كيفيت ميكروبي شبكه توزيع آب شهر سمنان با استفاده از شاخصاي HPC و سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS كيفيت ...
  بازدید:521
  دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي دانلود كيفيت ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكيكيفيت ميكروبي آب يونيتهاي ...
  بازدید:521
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  تصاویر
  آمار
  reload