تاریخ : دوشنبه، 8 بهمن ماه، 1397
موضوع : مهندسی ایمنی

وضعیت فرونشست زمین دراستان تهران در مرز هشدار است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اعلام کرد که وضعیت فرو نشست زمین دراستان در آستانه هشدار قرار دارد و پیشنهاد ما این است که برای مقابله با چنین معضلی بودجه ویژه ای در نظر گرفته شود.وضعیت فرونشست زمین دراستان تهران در مرز هشدار است


فرونشست زمین استان تهران

منبع این مقاله : :پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران
آدرس این مطلب : http://www.shop.mozh.org/12052/Safety/state-land-subsidence-Tehran/