سه شنبه، 18 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 6
  دانلود مقالاتی در خصوص آب 6
  کلیه مطالب و لینک های معرفی شده در چندین بخش و مربوط به سایت ایرانسازه بوده و مستقیما از هاست آن سایت دانلود میگردد در این بحث لینک های مرتبط  با آب سایت ایرانسازه جمع آوری گردیده تا دسترسی آسان تری به آنها بوجود آید سعی ما بر انتشار و در دسترس بیشتر قرار دادن اطلاعات سایت مذکور است و دیگر هیچ، لینک ها به صورت مستقیم فایل های PDF مربوطه را دانلود مینماید ویا به صورت غیر مستقیم از سایت مذکور.


  برای استفاده از مطالب ذیل بایستی فایل pdf که در لینک های ذیل وجود دارد را بر روی کامپیوتر خود با استفاده از کلیک سمت راست موس روی گزینه مورد نیاز
  و انتخاب گزینه save to target  و یا  Save Link as دانلود نمایید وهمچنین میتوانید از برنامه های مدیریت دانلود برای دانلود بهتر و مطمئن تر(نظیر Internet Download Manager و...) استفاده کنید.

  · طراحی بهینه سیستم انحراف سدها بر اساس عدم قطعیتهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · عوامل موثر بر پایداری مقاطع غیریکنواخت مجاری طبیعی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کاربرد لوله های آزبست سیمان در تامین آب شرب و کشاورزی (طرح تبارک آباد)
  · کاربرد مدلهای تجربی جهت برآورد رواناب سالانه رودخانه ها در مناطق خشک و نیمه خشک
  · عوامل آلودگی آبهای سطحی
  · تعیین خشکسالیها و ترسالی ها بر اساس آمار بلند مدت بارندگی های سالانه در ایران (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · شبکه های جمع آوری فاضلاب تحت مکش
  · تعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · تهیه مدل توزیع مکانی تولید روانآب در حوزه های آبخیز (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · توسعه پایدار منابع آب -جنبه های مدیریت یکپارچه (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · تولید ارقام متحمل به کم آبی ، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی در گیاهان زراعی (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · حذف مواد مغذی و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده شهری
  · هیدرولیک تخلیه و برآورد ضریب CD در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · یک راه حل عددی برای لحاظ کردن تاثیر ET بر افت سطح ایستابی و فاصله زهکشها (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی آزمایشگاهی اثر صفحات مستغرق بر آب شستگی پایه پلها (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی جنبه های زیست محیطی پدیده خشکسالی و سیل (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · بررسی نقش پوشش بیمه ای نقش سیلاب به کاهش زیانهای ناشی از بحران خسارتهای جاری شدن سیلاب (کارگاه فنی روشهای غیرسازه ای مدیریت سیلاب)
  · بررسی پایداری دال حوضچه آرامش تحت نوسانات فشار ناشی از پرش هیدرولیکی و فشار برکنش (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی اثر سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه آبدار بر میزان جریان نشست معکوس به کانال (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · لوله رانی یا پایپ جکینگ
  · بررسی راندمان رسوب زدایی رسوبگیر لوله گردابی در ابتدای کانالها (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ و مقایسه آن با روش پولیگونبندی تیسن (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بهینه سازی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی در کانالهای آبیاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · پهنه بندی سیلاب (مهرداد برخوردار - سید علی چاوشیان)
  · پیش بینی بارش و کاربرد آن در پیش بینی سیل (کارگاه فنی روشهای غیرسازه ای مدیریت سیلاب)
  · پیش بینی و کنترل زمان و اقعی وقوع سیل (چهارمین کنفرانس سدسازی)
  · ارزیابی چند معیاره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایران (مهندس علی سمیعی، مهندس محمد ابراهیم رییسی)
  · تصفیه پسابهای صنعتی با به بکارگیری فناوری غشایی
  · سدهای زیرزمینی (یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · سیستمهای جمع آوری فاضلاب در جوامع کوچک (با تاکید بر فاضلابروهای ثقلی با قطر کوچک )
  · خوردگی تاسیسات بتنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  · اتوماتیک کردن سازه های سطح آب در کانالهای آبیاری (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تکنولوژی اجرای شبکه فاضلاب به روش ترانشه باز بوسیله پیش زهکشی منطقه با استفاده از چاهکهای نقطه ای
  · ارایه مدل کامپیوتری جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی و فرآیند رسوب گذاری آبگذر زیر جاده ای در شبکه های آبیاری (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · ارزیابی عملکرد مدلهای هیدرولوژیک در حوزه های آبریز معرف (امامه و کسیلیان) (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد به روش LASS (گزارش بررسی گزینه های مختلف حذف سیستم فرآوری لجن)
  · استفاده مجدد از لجن فاضلاب شهری در واشنگتن
  · کنترل رسوبات در سدهای انحرافی رودخانه ها (یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · شبیه سازی اکسیژن محلول در برکه تثبیت
  · تصفیه فاضلاب، اجرا سقف مخازن هاضم لجن (Digester Tanks(
  · بررسی فرار آب از مخازن و سدها
  · هیدرولیک جریانهای روی زمین
  · اصلاح نسبت C/F در طراحی تسطیح با استفاده از روش ریاضی در مدل Tas-Element (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه خصوصیات جریان و میزان استهلاک انرژی در شیب شکن های قائم با جریان هوادهی شده و هوادهی نشده (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تاثیر محل استقرار روزنه و جریان خروجی از آن در جهش هیدرولیکی مدل آزمایشگاهی فیفر با روزنه با فشردگی جانبی جزئی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی شرایط حد ته نشینی رسوب در بازوی خروجی سیفونهای معکوس کانال پای پل (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی (ژئوممبران) در کانالها (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آن در کانالهای روباز (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مهندسی ارزش در اجرای طرح سیفون بزرگ کرخه (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانه ای و تاج دایره ای با ارتفاعات مختلف (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · محاسبه حجم و سطح سد کارون 3 با استفاده از سنجش از دور و GIS (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کشاورزی صحیح با استفاده از تکنولوژی GIS و RS گامی در جهت توسعه پایدار زیست محیطی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مزایای استفاده از ریزشمعها در ساخت و تثبیت سازه های آبی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · شبیه سازی هیدرولیکی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب چندقطری با جنسهای متفاوت (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه روشهای کنترل جریان میرای هیدرولیکی ناشی از ضربه قوچ (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تدوین مدل ریاضی هیدرولیکی- هیدرولوِژیکی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرآیند بارش-رواناب در حوزه آبریز امامه (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی تاثیر هوادهی بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در شیب شکن قائم (با استفاده از مدل فیزیکی) (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · استفاده از تکنیکهای سنجش از دور (RS) در مطالعات حوزه آبخیز جهت طراحی شبکه های آبیاری -زهکشی (بررسی موردی در خصوص حوزه های آبخیز) (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مدیریت آبیاری (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه دقت روشهای شبکه های عصبی مصنوعی و پنمن - مانتیس در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · اصلاح مدل ون گنوختن - معلم در پیش بینی توابع هدایت هیدرولیکی - رطوبت خاک و مقایسه نتایج آن و دیگر مدلها با مقادیر اندازه گیری شده در برخی از خا� (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه قابلیت برازش برخی مدلهای رطوبتی خاک (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی استفاده از حداقل داده های هواشناسی در معادله پنمن مانتیث ، مطالعه موردی استان خوزستان (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مواد درزبندی ، درز کانالهای بتنی (لاینینگ) - ماسه آسفالت (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تخمین میزان آب شستگی در پایین دست سرریزهای آبشاری (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · کاربرد تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه نقشه شماره منحنی جهت برآورد حجم رواناب (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد کارون) (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مشکلات خاکریزی در احداث کانالها و راهکارهای موجود (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه لوله های بتنی و پلی اتیلن در اجرا (رامین مختارزاده)
  · مدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · شناسایی کلر در آب و اندازه گیری آن
  · ضریب دبی در مدل سرریز - دریچه (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · استفاده از دو روش بهینه سازی غیرخطی متریک متغیر و گرادیان مزدوج به منظور به دست آوردن معادلاتی جهت محاسبه ضریب دبی در دریچه های کشویی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی مدیریت و بهره وری مصرف آب در مزارع با استفاده از دماسنج مادون قرمز (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · بدست آوردن معادلات و مدلهایی جهت محاسبه دبی در پارشال فلومهای مستغرق با استفاده از روشهای بهینه سازی غیرخطی و شبکه های عصبی مصنوعی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · معرفی ضوابط و معیارهای طراحی لوله های کم فشار (Low pressure pipe design) برای طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی میناب شوشتر (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تحلیلی سری زمانی درجه حرارت متوسط سالانه و تاثیر آن بر مصرف آب کشاورزی (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · تاثیر غلظت در سرعت سقوط ذرات رسوب (همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی)
  · پروژه شناسایی و کاهش آب به حساب نیامده در شبکه آبرسانی شهری
  · مدیریت مصرف انرژی در سیستمهای پمپاژ
  · فرسایش
  · دستورالعمل اجرایی عملیات کنترل تلفات فیزیکی و نشت یابی (شرکت آب و فاضلاب کشور ، معاونت نظارت بر بهره برداری)
  · مدلسازی سیل و خشکسالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب)
  · مدلسازی هیدرولیک جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از روش تفاضل محدود (یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران)
  · کاربرد GIS در طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب
  · کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (gis) در مطالعات منابع آب
  · سیفون معکوس (INVRTED SYPHON)پ

  

  آب مقالات دانلود


  ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 27 فروردين ماه، 1388 توسط naderloo  پرینت
  کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

  aramis , 09135234172 , aydin_alavi67 , kazemalavi67

  جدیدترین اخبار مرتبط با موضوع:

   سد لار نشت دارد  [ جمعه، 12 بهمن ماه، 1397 ]
   تصفیه آب با فیلترهای پلیمری خودسامان  [ شنبه، 22 ارديبهشت ماه، 1397 ]
   تولید آب آشامیدنی با استفاده از نور خورشید  [ چهارشنبه، 22 فروردين ماه، 1397 ]
   زنگ خطر کم آبی و ایجاد بحران ملی  [ پنجشنبه، 16 فروردين ماه، 1397 ]
   گزارش 57 سال صنعت آب کشور در یک نگاه  [ يكشنبه، 15 مرداد ماه، 1396 ]
   10 راهکار ساده برای صرفه جویی آب  [ جمعه، 30 تير ماه، 1396 ]
   آمار تعداد سدهای کشور  [ پنجشنبه، 11 آذر ماه، 1395 ]
   تصفیه آب با گوی براق در کالیفرنیا  [ جمعه، 19 شهريور ماه، 1395 ]
   8 شرکت آب معدنی متخلف تعطیل شدند  [ يكشنبه، 22 شهريور ماه، 1394 ]
   لزوم تشکیل بانک آب در کشور  [ جمعه، 25 ارديبهشت ماه، 1394 ]
   آلودگی آب با فیلتر سیگار  [ پنجشنبه، 28 اسفند ماه، 1393 ]
   باروری ابرهای تهران پس از ۲ سال  [ دوشنبه، 6 بهمن ماه، 1393 ]
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  امتیاز دهی به مطلب
  انتخاب ها

   فایل پی دی اف فایل پی دی اف

   گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

   ارسال به دوستان ارسال به دوستان

   گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

  اشتراک گذاري مطلب
  تلگرامگوگل پلاسفیس بوکتویترlinkedinیاهو مسنجرAndroid
  Google Bookmarks