سه شنبه، 14 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  جهت مشاهده محصولات فروشگاه کلیک نمایید.

  قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

  قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

  ماده واحده :
  به دولت جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى‏شود به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد كنترل دخانيات به شرح پيوست با اعلاميه توضيح زير محلق گردد و اسناد آن را توديع نمايد. اعلاميه توضيحى: الحاق به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد كنترل دخانيات مستلزم پذيرش كنوانسيونهاى مندرج در كنوانسيون اخيرالذكر بدون طى مراحل تصويب در جمهورى اسلامى ايران نمى‏باشد.
  تبصره 1- پذيرش داورى موضوع بند (2) ماده (27) كنوانسيون فوق‏الذكر توسط دولت جمهورى اسلامى ايران منوط به رعايت اصل (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.
  تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مسؤول كنترل دخانيات موضوع ماده (5) كنوانسيون موظف است راهبردهاى ملى، جامع و همه جانبه‏اى را براى كنترل دخانيات تنظيم و اجراء نمايد و به طور ادوارى آنها را مورد بازنگرى قرار دهد و براى رسيدن به اين هدف يا هماهنگى دستگاههاى اجرايى، برنامه‏هاى آموزشى و اجرايى را براى كاهش مصرف دخانيات به مرحله اجراء گذارد. وزارت ياد شده مسؤوليت تنظيم لوايح و مقررات لازم را براى تحقق اهداف كنوانسيون و تقديم آنها به مراجع ذيربط بر عهده خواهد داشت.

   بسم اللَّه الرحمن الرحيم
   كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد كنترل دخانيات مقدمه اعضاى اين كنوانسيون، با عزم راسخى كه براى اولويت دادن به حق خود در زمينه حفظ بهداشت عمومى دارند؛ با توجه به اينكه گسترش استعمال دخانيات معضلى جهانى است و تبعات وخيمى براى بهداشت عمومى دارد و مبارزه با آن مستلزم همكارى همه جانبه بين‏المللى است و مشاركت همه كشورها در يك حركت دسته جمعى و مؤثر و شايسته را مى‏طلبد؛ با انعكاس نگرانى جامعه بين‏المللى در مورد خطرى كه بهداشت جهانى را تهديد مى‏كند و تبعات اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى كه استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات دارد؛ با ابراز نگرانى عميق از افزايش جهانى توليد و استعمال سيگار و ساير دخانيات، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه، و بار گرانى كه توليد و استعمال دخانيات بر دوش خانواده‏هاى فقير و نظامهاى بهداشت عمومى مى‏گذارد؛ و با توجه به اين كه سيگار و بعضى انواع ديگر دخانيات طورى ساخته شده كه وابستگى ايجاد مى‏كنند و بسيار از تركيبات آنها و دودهايى كه توليد مى‏كنند، از لحاظ علم داروشناسى، سمى و جهش‏زا و سرطان‏زا است و وابستگى به دخانيات به طور جداگانه در تقسيم بندى عمده بين‏المللى در تقسيمات بيماريها نوعى ناهنجارى تلقى مى‏شوند؛ با علم به اين كه تحقيقات مستند علمى نشان مى‏دهد كه استعمال دخانيات توسط والدين در سلامت و رشد كودكان تأثير سوء دارد؛ با ابراز نگرانى عميق از افزايش استعمال سيگار و ديگر انواع دخانيات در بين كودكان و نوجوانان به ويژه استعمال آن در سنين پايين؛ با هراس از افزايش استعمال سيگار و ديگر انواع دخانيات در بين زنان و دختران جوان در سراسر دنيا و با در نظر داشتن لزوم مشاركت كامل زنان در همه سطوح سياستگذارى و اجرا و راهبردهاى مختص به جنسيت كنترل دخانيات. با نگرانى عميق از رواج گسترده استعمال انواع مختلف دخانيات در بين طبقات كم درآمد؛ با نگرانى جدى از تأثير تمامى برنامه‏هاى تشويقى و تبليغاتى و حمايت مالى كه هدف آنها تشويق افراد به استعمال دخانيات است؛ با تصديق اين كه محو تمامى اشكال تجارت غيرقانونى سيگار و انواع ديگر دخانيات از جمله قاچاق، توليد غيرقانونى و توليد تقلبى و بدلى آنها مستلزم همكارى همه جانبه است؛ با درك اين نكته كه كنترل دخانيات در همه سطوح و به ويژه در كشورهاى در حال توسعه و كشورهايى كه اقتصاد در حال گذار دارند، متناسب با نيازى كه در آينده و اكنون بر فعاليتهاى مربوط به كنترل دخانيات است، مستلزم حمايتهاى مالى و فنى زيادى است؛ با تصديق نيازى كه به ايجاد ساز و كارهاى لازم براى مقابله با پيامدهاى اجتماعى و اقتصادى دراز مدت راهبردهاى كاهش تقاضا براى دخانيات است؛ با آگاهى از مشكلات اجتماعى و اقتصادى كه برنامه‏هاى كنترل دخانيات در كوتاه مدت و دراز مدت در بعضى كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى داراى اقتصاد در حال گذار به وجود خواهد آورد و با تصديق نياز اين كشورها به مساعدتهاى مالى و فنى در زمينه راهبردهاى توسعه يافته ملى براى توسعه پايدار؛ با آگاهى از زحمات ارزشمند بسيارى از كشورها در زمينه كنترل دخانيات و با ستايش از رهبرى سازمان بهداشت جهانى و نيز تلاشهاى بقيه سازمانها و نهادهاى وابسته به سازمان ملل متحد و بقيه سازمانهاى بين دولتى منطقه‏اى و بين‏المللى به خاطر توسعه اقداماتى كه در زمينه كنترل دخانيات انجام داده‏اند؛ با تأكيد بر سهم به سزاى سازمانهاى غيردولتى و بقيه اعضاى جامعه مخالف صنعت دخانيات، از جمله نهادهاى تخصصى بهداشتى و انجمنهاى زنان و جوانان و گروه‏هاى فعال در زمينه محيط زيست و حمايت از مصرف كننده و مؤسسات بهزيستى و دانشگاهى، در تلاشهاى ملى و بين‏المللى مربوط به كنترل دخانيات و نقش مهم مشاركت آنها در اين زمينه؛ با توجه به لزوم هشيارى در مقال تلاشهاى صنعت دخانيات براى تضعيف و از بين بردن اقدامات مربوط به كنترل دخانيات و لزوم آگاهى از فعاليتهاى صنعت دخانيات كه بر تلاشهايى كه به منظور كنترل دخانيات انجام مى‏گيرد، تأثير منفى دارد؛ با يادآورى ماده (12) «ميثاق بين‏المللى حقوق اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى» مصوب شانزدهم دسامبر1966 ميلادى (25/9/1345 هجرى شمسى) مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه بيان مى‏دارد هر كس حق دارد از بالاترين استانداردهاى قابل دسترسى سلامت ذهنى و جسمانى برخوردار باشد؛ با عزم راسخ به بهبود اقدامات مربوط به كنترل دخانيات بر پايه ملاحظات علمى و فنى و اقتصادى مربوط و جارى، با يادآورى كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان مصوب هيجدهم دسامبر 1970 ميلادى (28/9/1358 هجرى شمسى) مجمع عمومى سازمان ملل متحد كه اظهار مى‏دارد كشورهاي عضو بايد براي رفع تبعيض نسبت به زنان در زمينه مراقبتهاي بهداشتي اقدامات مقتضي را مبذول دارند؛ و همچنين با يادآوري كنوانسيون حقوق كودك مصوب بيستم نوامبر 1989 ميلادي (29/8/1368 هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه مقرر مي دارد كشورهاى عضو حق كودك را براى برخوردارى از بالاترين استانداردهاى قابل دسترس سلامت به رسميت مى‏شناسند؛ به شرح زير موافقت كرده‏اند:


  ماده 1 )كاربرد اصلاحات از نظر اين كنوانسيون:
  الف- «تجارت غيرقانونى» به هر اقدام يا فعاليتى در مورد توليد، توزيع يا حمل و نقل يا دريافت يا تملك يا خريد و فروش كه قانون آن را ممنوع اعلام كرده است، از جمله هر اقدام با فعاليتى كه به منظور تسهيل چنين كارى صورت گيرد، اطلاق مى‏شود.
  ب - «سازمان همگرايى اقتصادى منطقه‏اى» به سازمان متشكل از چند دولت حاكم اطلاق مى‏شود كه دولتهاى عضو آن، صلاحيت خود را در مورد برخى موضوعات خاص از جمله اختيار تصميم‏گيرى الزام‏آور براى دولتهاى عضو در مورد آن مسائل، به سازمان مزبور تفويض كرده باشند.
  ج - «تبليغ يا تشويق دخانيات» به هر اقدام يا سفارش يا آگهى بازرگانى با هدف تأثير يا احتمال تأثير در ترغيب به مصرف دخانيات يا فرآورده دخانى به طور مستقيم يا غيرمستقيم اطلاق مى‏شود.
  د - «كنترل دخانيات» به سلسله راهبردهاى عرضه، تقاضا و كاهش آسيبها با مصرف بهبود وضع سلامت افراد جامعه از طريق محو يا كاهش استعمال دخانيات يا قرار گرفتن در معرض دود حاصل از دخانيات اطلاق مى‏شود.
  ه- «صنعت دخانيات» به كارخانجات توليد دخانيات، توزيع كنندگان بزرگ دخانيات و واردكنندگان فرآورده‏هاى دخانى اطلاق مى‏شود.
  و - «فرآورده‏هاى دخانى» به محصولاتى اطلاق مى‏شود كه تمام يا بخشى از ماده خام تشكيل دهنده آنها برگ توتون است كه به منظور دود كردن يا مكيدن يا جويدن يا استنشاق از راه بينى توليد مى‏شود.
  ز - «مساعدت در زمينه دخانيات» به هر گونه تشريك مساعى در مورد هر فرد، اقدام يا موضوعى با هدف تاثير يا احتمال تأثير در ترغيب به مصرف دخانيات يا فرآورده‏هاى دخانى به طور مستقيم يا غيرمستقيم اطلاق مى‏شود.

  ماده 2) رابطه بين اين كميسيون و ساير اسناد قانونى و موافقنامه:
  از اعضاء خواسته مى‏شود به منظور حفظ بهتر سلامت افراد جامعه اقداماتى فراتر از آنچه در اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن مقرر شده است، به اجراء بگذارند و هيچ يك از مفاد اين اسناد مانع از آن نخواهد شد كه اعضاء در اين زمينه مطابق مقررات خود و حقوق بين‏الملل الزامات سنگين‏ترى را وضع نمايند.
  مفاد اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن به هيچ وجه حق اعضاء را براى انعقاد موافقنامه‏هاى دو يا چند جانبه از جمله موافقنامه‏هاى منطقه‏اى و زير منطقه‏اى در مور مسائل مرتبط با اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن تحت تأثير قرار نخواهد داد، مشروط بر اين كه اين موافقنامه‏ها با تعهداتى كه آنها بر اساس اين كنوانسيون و پروتكهلى آن دارند، سازگار باشد. اعضاى مربوط از طريق دبيرخانه، موافقنامه‏هاى مزبور را به فراهمايى(كنفرانس) اعضاء ارسال خواهند كرد.

  بخش دوم هدف، اصول كلى و تعهدات عمومى

  ماده 3) هدف اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن:
   حفظ نسلهاى حال و آينده از اثرات زيانبار بهداشتى، اجتماعى زيست محيطى و اقتصادى استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات از طريق ايجاد چارچوبى براى اقدامات در زمينه كنترل دخانيات است كه قرار است توسط اعضاء در سطح ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى به منظور كاهش چشمگير و مداوم رواج استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات صورت گيرد.

  ماده 4)اصول كلى براى نيل به هدف اين كنوانسيون و پروتكل‏هاى آن و اجراى مفاد آن:
   اعضاء از جمله از طريق اصول مندرج در زير راهنمايى مى‏شوند:
  1- همه بايد پيامدهاى بهداشتى، ماهيت اعتيادآور و تهديد مرگبار استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات آگاه شوند و اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى و ساير اقدامات مؤثرى در سطح دولتى براى محافظت كليه افراد از قرار گرفتن در معرض دود دخانيات بايد به عمل آيد.
  2- براى توسعه و تقويت اقدامات جامع و همه جانبه و واكنشهاى هماهنگ شده در سطح ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى، تعهد سياسى نيرومندى لازم است و در اين زمينه بايد به نكات زير توجه داشت:
  الف - انجام دادن اقداماتى به منظور حفظ همه اشخاص از قرار گرفتن در معرض دود حاصل از دود دخانيات؛
  ب - لزوم انجام دادن اقداماتى به منظور جلوگيرى از روى آوردن افراد جديد به استعمال دخانيات و تشويق و ترغيب بقيه به ترك دخانيات و به طور كلى كاهش استعمال فرآورده‏هاى دخانى در هر شكل؛
  ج - لزوم انجام دادن اقداماتى براى ارتقاء سطح مشاركت افراد و اجتماعات محروم و كم درآمد در توسعه، اجرا و ارزيابى برنامه‏هاى كنترل دخانيات كه از لحاظ فرهنگى و اجتماعى با دورنما و نيازهاى زندگى آنها همخوانى دارد؛
  د - لزوم انجام دادن اقداماتى براى مقابله با مخاطرات مختص به جنسيت در زمانى كه راهبردهاى كنترل دخانيات تنظيم مى‏شود.
   3- همكارى بين‏المللى به ويژه در انتقال فناورى و دانش و كمك مالى و تأمين نيروى متخصص براى ايجاد و اجراى برنامه‏هاى مربوط به كنترل دخانيات با در نظر گرفتن فرهنگ بومى و نيز عوامل اجتماعى، اقتصادى، سياسى و حقوقى بخشى مهمى از اين معاهده است.
  4- براى جلوگيرى از بيمارى و ناتوانى زودرس و مرگ و مير نشاى از استعمال كليه فرآورده‏هاى دخانى وقرار گرفتن در معرض دود دخانيات، طبق اصول بهداشت عمومى بايد در سطح ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى، واكنشها و اقدامات جامع و همه جانبه‏اى را انجام داد.
  5-  موضوعات مربوط به مسؤوليت به گونه‏اى كه توسط هر عضو در حيطه صلاحيت قضايى آن تعيين شده است، بخش مهمى از كنترل جامع دخانيات است.
  6-  اهميت مساعدتهاى مالى و فنى براى كمك به نوع اقتصادى كارگران و كشاورزانى كه زندگيشان با برنامه‏هاى كنترل دخانيات در كشورهاى عضو در حال توسعه و كشورهاى عضو داراى اقتصاد در حال گذار آسيب خواهد ديد، بايد مورد توجه قرار گيرد در بطن راهبردهاى ملى براى توسعه پايدار گنجانده شود.
   7- مشاركت جامعه مدنى در رسيدن به هدف اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن ضرورى است.

  ماده 5 ) تعهدات كلى
  هر عضو بايد مطابق اين كنوانسيون و پروتكلهايى كه در آن عضويت دارد، راهبردهاى ملى جامع و همه جانبه‏اى را براى كنترل دخانيات تنظيم و به اجراء بگذارد و به طور ادوارى آنها را روزآمد سازد و مورد بازنگرى قرار دهد.
  براى رسيدن به اين هدف، هر يك از اعضاء بايد بر اساس توانايى‏هايى كه دارد:
  الف - براى كنترل دخانيات هسته مركزى يا سازوكار ملى مناسبى را تشكيل داده يا آنها را تقويت كرده و اعتباراتى براى آن تخصيص دهد.
  ب - اقدامات قانونى، ادارى و اجرايى و يا اقدامات مؤثر ديگرى را تصويب كرده و به اجراء بگذارد و در پيشبرد سياستهاى مربوط به جلوگيرى و كاهش استعمال دخانيات، اعتياد به نيكوتين و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات به نحو مقتضى با ديگر اعضاء همكارى كند.
  ج - اعضاء بايد در تدوين و اجراى بخشى از سياستهاى بهداشت عمومى خود كه به كنترل دخانيات مربوط مى‏شود، طورى عمل كنند كه از سياستها در مقابل منافع مالى و ديگر منافعى كه صنعت دخانيات طبق قوانين داخلى از آن بهره‏مند شده است، حمايت كنند.
  1- اعضاء بايد در تدوين اقدامات، تشريفات و اصول پيشنهادى براى اجراى اين كنوانسيون و پروتكلهاى آن كه عضو آنها هستند همكارى كنند.
  2- اعضاء بايد براى رسيدن به اهداف كنوانسيون و پروتكلهاى آن كه در آنها عضويت دارند، به نحو مقتضى با سازمانهاى صلاحيتدار بين دولتى، بين‏المللى و منطقه‏اى همكارى كنند.
  3- اعضاء بايد از طريق ساز و كارهاى دو جانبه و چند جانبه تأمين بودجه و در چارچوب ابزارها و منابعى كه در اختيار دارند، براى افزايش منابع مالى به منظور اجراى مؤثر اين كنوانسيون همكارى كنند.
  بخش سوم اقدامات مربوط به كاهش تقاضا براى دخانيات

  ماده 6)  اقدامات مربوط به قيمت‏گذارى و اخذ ماليات در جهت كاهش تقاضا براى دخانيات:
  1- اعضاء مى‏پذيرند كه اقداماتى كه در جهت قيمت گذارى و اخذ ماليات صورت مى‏گيرد، ابزار مهم و مؤثرى براى كاهش استعمال دخانيات توسط بخشهاى مختلف جامعه به ويژه جوانان است.
  2- بدون اينكه به حق حاكميتى اعضاء براى نحوه تعيين و برقرارى سياستهاى مالياتى آنان خدشه‏اى وارد شود، هر يك از اعضاء بايد اهداف بهداشت ملى خود در مورد كنترل دخانيات را در نظر گرفته و اقداماتى را كه برخى از آنها به شرح زير است، تصويب كرده يا به اجرا بگذارد:
  الف - اجراى سياستهاى مالياتى و در صورت اقتضاء سياستهاى قيمت گذارى بر فرآورده‏هاى دخانى به منظور كمك به اهداف بهداشتى كه هدف آن كاهش استعمال دخانيات است.
  ب - ممنوع كردن يا در صورت اقتضاء، محدود كردن فروش و يا واردات فرآورده‏هاى دخانى توسط مسافران خارجى به صورت معاف از ماليات و عوارض.
  اعضاء بايد در گزارشهاى ادوارى خود كه طبق ماده (21) به فراهمايى اعضاء مى‏دهند، نرخ اخذ ماليات از فرآورده‏هاى دخانى و ميزان گرايشى را به استعمال دخانيات وجود دارد، ذكر اعلام دارند.

  ماده 7) اقدامات غير قيمت گذارى در جهت كاهش تقاضا براى دخانيات:
  اعضاء مى‏پذيرند كه اقدامات جامع غير قيمت گذارى، ابزار مؤثر و مهمى براى كاهش استعمال دخانيات است. هر يك از اعضاء بايد براى اجراى تعهداتى كه مطابق مواد (8) تا (12) اين كنوانسيون دارد، اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى يا ساير اقدامات مؤثرى را اتخاذ و اجراء كند و مستقيماً يا از طريق نهادهاى بين‏المللى ذى صلاح به نحو مقتضى با اعضاى ديگر همكارى كند. فراهمايى اعضاء رهنمودهاى مناسبى را براى اجراى مفاد مواد مزبور پيشنهاد خواهد نمود.


  ماده 8 ) جلوگيرى از قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات:  
  1- اعضاء مى‏پذيرند كه شواهد علمى، به وضوح روشن ساخته كه قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات موجب مرگ، بيمارى و ناتوانى مى‏شود. 2- هر عضو براى جلوگيرى از قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات در اماكن در بسته، وسايل مل و نقل عمومى، محل‏هاى كار در بسته و در صورت اقتضاء ساير اماكن عمومى ديگر، اقدامات ادارى، اجرايى و قانون با ساير اقدامات مؤثرى را در محدوده صلاحيت قضايى خود كه در قوانين ملى آن تعيين شده، اتخاذ و اجرا خواهد كرد و اتخاذ و اجراى آنها را در ديگر سطوح صلاحيتى به طور فعال ترغيب خواهد نمود.
  ماده 9)  تنظيم محتويات فرآورده‏هاى دخانى:
  فراهمايى اعضاء، ضمن مشورت با نهادهاى بين‏المللى ذى صلاح، رهنمودهايى را براى آزمايش و اندازه‏گيرى محتويات و مواد خروجى از فرآورده‏هاى دخانى و تنظيم آنها پيشنهاد خواهد داد.و هر عضو بايد در صورت تصويب مقامات ذيصلاح كشور خود، اقدامات ادارى، اجراى و قانونى و ساير اقدامات مؤثرى را در مورد آزمايش و اندازه‏گيرى و تنظيم مزبور اتخاذ و اجرا كند.
  ماده 10) مقررات مربوط به افشاى اطلاعات درباره مواد دخانى:
  هر عضو بايد در چارچوب قوانين ملى خود، اقدامات قانونى و ادارى و اجرايى يا ساير اقدامات مؤثرى را در تصويب كرده و به اجراء بگذارد. و از توليد كنندگان و وارد كنندگان فرآورده‏هاى دخانى بخواهد اطلاعات مربوط به مواد تشكيل دهنده و دود حاصل از فرآوده‏هاى دخانى را در اختيار مقامات دولتى بگذارند. هر عضو بايد اقدامات ادارى و اجرايى با ساير اقدامات مؤثرى را براى افشاى اطلاعات راجع به مواد تشكيل دهنده سمى فرآورده‏هاى دخانى و دودى كه ممكن است حاصل نمايند، براى عموم مردم اتخاذ كند.
  ماده 11)  بسته بندى و برچسب فرآورده‏هاى دخانى:
  هر عضو بايد ظرف سه سال پس از لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون براى خود، مطابق قوانين ملى خويش اقدامات مؤثرى را تصويب كرده و به اجراء بگذارد تا اطمينان حاصل نمايد:
  الف - بسته‏بندى و برچسب فرآورده‏هاى دخانى استفاده از فرآورده دخانى را با روشهايى كه اغوا كننده، فريبنده و گمراه كننده باشد يا احتمالاً در مورد ويژگى‏ها، تأثيرات بهداشتى، خطرات يا دود آن تأثير كاذبى به جا بگذارد، از جمله كاربرد هر اصطلاح يا عنوان يا علامت تجارى يا علامت مجازى يا هر نشانه ديگرى كه مستقيم يا غيرمستقيم اين تأثير كاذب را ايجاد كند كه يك فرآورده خاص دهانى خطرات و مضرات كمترى از ساير فرآوردهاى دخانى دارد، ترغيب نمى‏كند. اين عناوين و اصلاحات ممكن است شامل عبارتى مثل«ملايم»، «سبك»، «كم جرم» يا «فوق‏العاده ملايم» باشد.
  ب - هر بسته و پاكت فرآورده‏هاى دخانى و برچسب خارجى اين محصولات حاوى پيامى است كه در مورد مضرات استعمال دخانيات هشدار مى‏دهد و مى‏تواند شامل پيامهاى مناسب ديگرى باشد. اين پيامها و هشدارها بايد:
  1- به تأييد مقامات ذى صلاح ملى برسد.
  2- در قسمتهاى مختلف درج شده باشد.
  3- بزرگ، واضح، خوانا و قابل رؤيت باشد.
  4- پنجاه درصد (50%) يا بيشتر از فضاى بسته يا پاكت را اشغال كند، ولى قضايى كه به آن اختصاص يافته، كمتر از سى درصد (30%) نخواهد بود.
  5- در صورت لزوم، به صورت عكس يا خط تصويرى باشد.
  هر بسته يا پاكت فرآورده‏هاى دخانى و برچسب خارجى آن بايد علاوه بر هشدارهايى كه در جزء (ب) در بند (1) اين ماده در مورد ان توضيح داده شد، حاوى اطلاعاتى درباره مواد تشكيل دهنده و دود آن فرآورده دخانى به گونه‏اى باشد كه به تأييد مقامات مسؤول در آن كشور رسيده باشد.
  1- هر يك از اعضاء بايد مقرر نمايد هشدارهايى كه در جزء (ب) بند (1) و بند (2) اين ماده به آن اشاره شد و روى بسته‏ها و پاكتهاى فرآورده‏هاى دخانى و برچسب خارجى آنها درج مى‏شود. به زبان يا زبانهاى اصلى آن عضو نوشته شود.
  2- از نظر اين كوانسيون اصلاح «برچسب خارجى» در مورد فرآورده‏هاى دخانى در مورد همه برچسب‏ها و بسته‏هاى مورد استفاده در خرده فروشى آن فرآورده، اعمال مى‏شود.
  ماده 12  )آموزش:
   اطلاع رسانى و آگاه كردن مردم هر عضو بايد آگاهى مردم را در مورد موضوعات مربوط به كنترل دخانيات بالا برده و تقويت كند و براى اين كار از همه ابزارهاى اطلاع رسانى به نحو مقتضى بهره بگيرد. به منظور رسيدن به اين هدف، هر يك از اعضاء بايد اقدامات قانونى و ادارى و اجرايى و ساير اقدامات مؤثرى را تصويب كند و به اجراء بگذارد تا موارد زير را ترغيب نمايد: الف - دسترسى گسترده به برنامه‏اى جامع و مؤثر آموزشى و آگاه كردن مردم از خطرات بهداشتى از جمله خاصيت اعتيادآور و استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات. ب - آگاه كردن مردن از خطرات بهداشتى استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات و منافع ترك دخانيات و داشتن يك زندگى سالم و به دور از دخانيات، مطابق آنچه در بند (2) ماده (14) آمده است. ج - دسترسى عموم افراد به طيف گسترده‏اى از اطلاعات در مورد صنعت دخانيات در مواردى كه به اهداف اين كنوانسيون مربوط است و در چارچوب قوانين ملى. د - اتخاذ برنامه‏هاى مؤثر و مناسب در جهت آموزش، آگاهى و ايجاد حساسيت لام در مورد كنترل دخانيات كه مخاطبان آن افرادى مثل كارمندان بخش بهداشت، بخش اطلاع رسانى، بخش خدمات اجتماعى، وسايل ارتباط جمعى و مديران و آموزشگران و تصميم گيرندگان و بقيه افراد مربوط است. ه- آگاه كردن و شركت دادن سازمانهاى غيردولتى و نهادهاى خصوصى و عمومى غيروابسته به صنعت دخانيات در پيشبرد و اجراى برنامه‏ها و راهبردهاى بين بخشى مربوط به كنترل دخانيات. و - آگاه كردن عموم مردم و فراهم ساختن امكان دسترسى آنها به اطلاعات مربوط به اثرات زيانبار جسمانى و اقتصادى و زيست محيطى توليد و استعمال دخانيات.


  ماده 13 ) تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات:
  1- اعضاء مى‏پذيرند كه ممنوعيت همه جانبه تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات، استعمال دخانيات را كاهش خواهد داد.
   2- هر عضو بايد طبق قانون اساسى يا اصول قانونى خود تعهد كند كه هر گونه تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى دخانيات را ممنوع اعلام كند. اين ممنوعيت با در نظر گرفتن محيط قانونى و ابزارهاى فنى كه در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل ممنوعيت كامل تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى برون مرزى از دخانيات است كه از قلمرو آن سرچشمه مى‏گيرد. در همين زمينه، هر عضو بايد ظرف مدت پنج سال پس از لازم‏الاجراء شدن اين كنوانسيون براى آن، انجام اقدامات قانونى و ادارى و اجرايى و ساير اقدامات مؤثر را تقبل كند و متعاقباً طبق ماده (21) مراتب را گزارش نمايد.
  3- عضوى كه به دليل قانون اساسى يا اصول قانونى خود نمى‏تواند ممنوعيت كامل را تقبل كند بايد براى هر گونه تبليغ و ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات محدوديت‏هايى را در نظر بگيرد. اين امر، با رعايت محيط قانونى و ابزارهاى فنى كه در دسترس آن عضو قرار دارد، شامل محدوديت يا ممنوعيت تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات است كه از قلمرو آن سرچشمه مى‏گيرد و در خارج از مرزهاى آن كشور پخش مى‏شود. در اين زمينه هر عضو بايد اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى و يا ساير اقدامات مؤثر را تقبل كند و متعاقباً طبق ماده (1) مراتب را گزارش نمايد.
  4- هر يك از اعضاء طبق قانون اساسى يا اصول قانونى خود حداقل اقدامات زير را بايد انجام دهد:
   الف - ممنوعيت هر گونه تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات كه استفاده هر يك از فرآورده‏هاى دخانى را با روشهايى كه فريبنده يا اغوا كننده يا گمراه كننده باشد يا احتمالاً در مورد ويژگى‏ها، تأثيرات بهداشتى، خطرات يا دود آن تأثير كاذبى به جا بگذارد، ترغيب مى‏كند.
   ب - الزام به اين كه هر گونه تبليغ و در صورت اقتضاء ترويج يا پشتيبانى مالى از دخانيات يا پيامهاى بهداشتى يا پيامهاى هشدار دهنده ديگر همراه باشد.
  ج - ايجاد محدوديت براى استفاده از محركهاى مستقيم يا غيرمستقيم كه خريد فرآورده‏هاى دخانى تشويق مى‏كند.
   د - الزام افشاى هزينه‏هايى كه صنعت دخانيات صرف تبليغات، ترويج يا پشتيبانى مالى كه هنوز ممنوع نشده است، مى‏كند، نزد مقامات دولتى ذى‏ربط، در صورتى كه ممنوعيت به صورت كامل وجود نداشته باشد. مقامات مزبور مى‏توانند با رعايت قانون ملى خود، ارقام موجود را در دسترس عموم و طبق ماده (21) در دسترس فراهمايى اعضاء قرار دهند.
   ه - تقبل ممنوعيت كامل يا در مورد عضوى كه در موقعيتى نيست كه ممنوعيت كامل را به موجب قانون اساسى يا اصول قانونى خود تقبل كند، ايجاد محدوديت براى تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات در راديو و تلويزيون و رسانه‏هاى چاپى و در صورت اقتضاء ساير رسانه‏ها مثل اينترنت، ظرف مدت پنج سال.
  و - ايجاد ممنوعيت يا در مورد عضوى كه در موقعيتى نيست كه ممنوعيت را به موجب قانون اساسى يا اصول قانونى خود ايجاد كند، ايجاد محدوديت براى پشتيبانى مالى دخانيات از پيشامدها، فعاليتهاى بين‏المللى و يا مشاركت در آنها.
   5- اعضاء ترغيب مى‏شوند كه اقداماتى را فراتر از آنچه در بند »4« آمده است، به اجراء بگذارند.
   6- اعضاء بايد در توسعه فناورى و ساير ابزارهاى لازم براى تسهيل محو تبليغات برون مرزى دخانيات همكارى كنند.
   7- اعضايى كه داراى ممنوعيت در مورد انواع خاصى از تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى از دخانيات هستند، داراى حق حاكميتى براى ممنوع كردن ورود تبليغات، ترويج و پشتيبانى مالى انواع مزبور به قلمرو خود و وضع نمودن مجازاتهايى برابر با مجازاتهاى قابل اعمال در مورد تبليغات، ترويج و پشتيبانى مالى داخلى كه از قلمرو آنها سرچشمه مى‏گيرد طبق قوانين خود هستند. اين بند هيچگونه مجازات خاصى را تجويز يا تأييد نمى‏كند.
  8- اعضاء بايد جزئيات پروتكلى را بررسى كنند كه اقداماتى را تدوين مى‏كند كه مستلزم همكارى بين‏المللى درباره ممنوعيت همه جانبه عبور مرزى تبليغ، ترويج و پشتيبانى مالى است.

  ماده 14) اقدامات كاهش تقاضا در مورد وابستگى و ترك دخانيات :
  1- هر عضو بايد با توجه به اولويتها و شرايط ملى خود، دستورالعمل‏هاى يكپارچه، جامع و مناسبى را بر مبناى مستندات علمى و بهترين رويه‏ها، تنظيم و منتشر نمايد و اقدامات مؤثرى را براى ترغيب ترك استعمال دخانيات و درمان كافى براى وابستگى به دخانيات اتخاذ نمايد.
  2- براى رسيدن به اين هدف، هر يك اعضاء بايد تلاش كنند:
   الف - به منظور تشويق افراد به ترك استعمال دخانيات در اماكنى مثل محيطهاى آموزشى و مراكز بهزيستى و محل‏هاى كار و اماكن ورزشى، برنامه‏هاى مؤثرى را طراحى نموده و به اجراء بگذارد.
  ب - با مشاركت كارمندان بخش بهداشت، بخش تأمين اجتماعى و بخش اجتماعى، تشخيص و مداواى وابستگى افراد به دخانيات و خدمات مشاوره در مورد ترك استعمال دخانيات را به نحو مقتضى در راهبردها، طرحها و برنامه‏هاى آموزشى و بهداشتى خود بگنجاند.
  ج - در مراكز درمانى و توان بخشى، برنامه‏هايى را براى تشخيص، مشاوره، جلوگيرى و در مان وابستگى به دخانيات در پيش گيرد. د - براى تسهيل دسترسى افراد به امكانات درمان وابستگى به دخانيات از جمله فرآورده‏هاى دارويى، به موجب ماده (22) با ديگر اعضاء همكارى كند.

  بخش چهارم اقدامات مربوط به كاهش عرضه دخانيات
  ماده 15 )تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى:
  اعضاء مى‏پذيرند كه محو تمامى اشكال تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى از جمله قاچاق، توليد غيرقانونى و عرضه نمونه‏هاى قلابى آنها و پيشرفت و اجراى قوانين ملى مربوط7 علاوه بر موافقنامه‏هاى زير منطقه‏اى، منطقه‏اى و جهانى، بخش ضرورى برنامه‏هاى مربوط به كنترل دخانيات به شمار مى‏رود. 2- هر عضو بايد اقدامات قانونى و ادارى و اجرايى يا ساير اقدامات مؤثرى را تصويب و اجراء كند تا اطمينان حاصل نمايد همه بسته‏ها و پاكتهاى فرآورده‏هاى دخانى و روكش خارجى آنها داراى نشانهايى است كه براى كمك به اعضاء براى تعيين منشأ فرآورده هاى دخانى است و طبق قوانين ملى خود و موافقنامه‏هاى دو جانبه و چند جانبه مربوط در تعيين نقطه تغيير مسير و كنترل، مستندسازى و نظارت بر مسير حركت فرآورده‏هاى دخانى و وضعيت حقوقى آنها به اعضاء كمك نمايد. به علاوه هر عضو بايد: الف - مقرر كند كه روى هر بسته و پاكت فرآورده‏هاى دخانى كه به صورت خرده فروشى و عمده فروشى در بازار داخلى آن به فروش مى‏رسد، عبارت »فقط براى فروش در (اين قسمت بايد نام كشور يا واحد فدارالى يا منطقه‏اى يا ماون ملى درج شود)«، يا علامت چشمگير ديگرى درجه شود كه مقصد نهايى آنها را معلوم سازد يا به مقامات در تعيين آنكه آيا اين محصول به طور قانونى براى فروش در بازار داخلى عرصه شده است، كمك نمايد.
   ب - در صورت اقتضاء تدوين نظامى را براى رديابى و ردگيرى عملى مورد بررسى قرار دهد كه بر نحوه توزيع آنها نظارت داشته باشد و به مقامات در مورد رسيدگى به تجارت غيرقانونى مساعدت نمايد.
   3- هر عضو بايد مقرر كند كه اطلاعات يا علامات روى بسته بندى اين محصولات كه در بند (2) اين ماده به آن اشاره شد، كاملاً خوانا باشد و يا به زبان يا زبانهاى اصلى آن كشور، درج شود.
   4- به منظور محو تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى هر يك از اعضاء بايد:
  الف - درباره تجارت برون مرزى فرآورده‏هاى دخانى از جمله تجارت غيرقانونى آنها تحقيق كرده و اطلاعاتى گردآورد و در صورت اقتضاء مطابق قوانين ملى خود و موافقنامه‏هاى دو جانبه يا چند جانبه مربوط حاكم اين اطلاعات را در اختيار مقامات گمركى، مالياتى و ديگر مقامات بگذارد.
   ب - براى مبارزه با تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى از جمله سيگارهاى تقلبى و قاچاق، قوانينى را وضع كرده يا قوانين خود را با در نظر گرفتن اصلاحات و مجازاتهاى مقتضى تقويت نمايد.
  ج - اقدامات مناسبى را اتخاذ نمايد تا اطمينان حاصل كند كه همه تجهيزات توليدى، سيگارهاى تقلبى و ساير فرآورده‏هاى دخانى مصادره شده در صورت امكان با استفاده از روشهايى كه به محيط زيست آسيبى وارد نمى‏كند، نابود يا طبق قوانين داخلى از حيز انتفاع ساقط مى‏شود.
   د - اقداماتى را اتخاذ كرده و به اجراء بگذارد كه انبار كردن و توزيع فرآورده‏هاى دخانى را كه در قلمرو صلاحيت قضايى آن، ماليتها و حقوق گمركى و سود بازرگانى آنها به حالت تعليق در آمده يا در حال تعليق است، تحت نظارت قرار داده و كنترل نمايد.
   ه - اقداماتى را اتخاذ كند كه امكان مصادره عوايد حاصل از تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى فراهم كرد. 5- اطلاعاتى كه به موجب جزئهاى (الف) تا (ه’) بند (4) اين ماده به دست آمده بايد در صورت اقتضاء توسط اعضاء به صورت كلى در گزارشهاى ادوارى آنها به فراهمايى اعضاء طبق ماده (21) ارائه شود.
   6- اعضاء بايد در صوت اقتضاء طبق قوانين ملى خود به منظور محو تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى همكارى بين نهادهاى ملى و نيز سازمانهاى بين دولتى منطقه‏اى و بين‏المللى ذى‏ربط در امر تحقيق، تعقيب و جريان دادرسى را ترغيب نمايند. براى مبارزه با تجارت غيرقانونى فرآورده‏هاى دخانى بر همكارى در سطح منطقه‏اى و زير منطقه‏اى تأكيد ويژه‏اى مى‏شود.
   7- هر عضو بايد تلاش كند كه اقدامات ديگرى را از جمله تجويز كنترل و نظارت بر توليد و توزيع فرآورده‏هاى دخانى به منظور جلوگيرى از تجارت غيرقانونى آنها در صورت اقتضاء نيز در اين باره تصويب كرده و به اجراء بگذارند.
  ماده 16 ) فروش به افراد صغير و توسط آنها:
  هر عضو در سطح دولتى مناسب، اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى و ساير اقدامات مؤثرى را تصويب و اجرا كنند تا از فروش فرآورده‏هاى دخانى به افراد زير سن تعيين شده توسط قانون داخلى يا قانون ملى يا هجده سال جلوگيرى گردد. اين اقدامات مى‏تواند شامل موارد زير باشد:
  الف - از تمامى فروشندگان فرآورده‏هاى دخانى بخواهد كه تابلوى برجسته و واضحى در محل كار خود نصب كنند كه روى آن به صراحت ممنوعيت فروش دخانيات به افراد صغير درج شده باشد و در مواردى كه ترديدى وجود دارد، از هر خريدار دخانيات بخواهند اسنادى ارائه دهد كه نشان دهنده رسيدن به سن قانونى او باشد.
   ب - فروش فرآورده‏هاى دخانى را به صورتى كه مستقيماً در دسترس باشد (مثلاً داخل قفسه‏هاى فروشگاه)، ممنوع سازد.
   ج- توليد و فروش شيرينى و شكلات و اسباب بازى و هر نوع كالاى ديگرى را به شكل فرآورده‏هاى دخانى كه براى افراد صغير جاذبه دارد، ممنوع نمايد.
  د - اطمينان حاصل كند كه دستگاههاى فروش سيگار كه در قلمرو قضایی آن قرار دارند، در دسترس افراد صغير نباشد و آنها را به خريد فرآورده‏هاى دخانى تشويق نكند.
  2- هر عضو بايد توزيع فرآورده‏هاى دخانى رايگان را در بين عموم و مخصوصاً در بين افراد صغير ممنوع يا ممنوعيت آن را ترغيب نمايد.
   3- هر عضو بايد تلاش كند فروش سيگار را به صورت دانه اى يا در بسته‏هاى كوچك كه افراد صغير براى خريد آن استطاعت مالى دارند، ممنوع سازد.
  4- اعضاء مى‏پذيرند كه به منظور افزايش كارايى خود، انجام اقداماتى براى ممنوعيت فروش فرآورده‏هاى دخانى به افراد صغير بايد در صورت اقتضاء همراه با ديگر مفاد مندرج در اين كنوانسيون، صورت گيرد. 5- هر عضو هنگام امضاء و تنفيذ، پذيرش و تصويب اين كنوانسيون يا در هر زمانى پس از آن، مى‏تواند به وسيله اعلاميه كتبى الزام‏آور، تعهد خود را در مورد ممنوعيت عرضه دستگاههاى فروش سيگار در قلمرو قضايى خود يا در صورت اقتضاء ممنوع بودن كلى اين دستگاهها رانشان دهد. اعلاميه صادره به موجب اين ماده توسط امين اسناد در بين تمام اعضاى كنوانسيون توزيع خواهد شد.
   6- هر عضو بايد اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى و ساير اقدامات مؤثرى از جمله مجازات فروشندگان و توزيع كنندگان را اتخاذ كرده و به اجراء بگذارد تا از رعايت تعهدات مندرج در بندهاى (19 تا (5) اين ماده اطمينان حاصل نمايد.
  7- هر عضو بايد اقدامات ادارى و اجرايى و قانونى و ساير اقدامات مؤثر را اتخاذ و به اجراء بگذارد تا فروش فرآورده‏هاى دخانى توسط افراد زير سن مندرج در قانون داخلى يا قانونى ملى يا (18) سال جلوگيرى شود.

  ماده 17 ) تأمين حمايت مالى از فعاليتهاى جايگزين كارآمد از نظر اقتصادى
  اعضاء بايد از طريق همكارى يا يكديگر و با سازمانهاى بين دولتى منطقه‏اى و بين‏المللى، در صورت اقتضاء گزينه‏هاى كارآمد از نظر اقتصادى براى كارگران و پروش دهنده گياه تنباكو و حسب مورد خرده فروشان را ترغيب كند.

  بخش پنجم حفظ محيط زيست
  ماده 18 ) حفظ محيط زيست و سلامتى افراد:
  اعضاء مى‏پذيرند كه به منظور اجراى تعهداتى كه به موجب اين كنوانسيون دارند، به حفظ محيط زيست و سلامتى افراد در رابطه با محيط زيست در خصوص كشت تنباكو و توليد دخانيات در قلمرو دولت متبوع خود توجه مقتضى معمول دارند.

  بخش ششم موضوعات مربوط به مسؤوليت
  ماده 19 مسؤوليت
  1- از نظر كنترل دخانيات، اعضاء بايد اتخاذ اقدام قانونى يا در صورت لزوم بهبود قوانين موجود خود را به منظور رسيدگى به مسؤوليتهاى مدنى و كيفرى از جمله پرداخت غرامت (در صورت اقتضاء) مورد بررسى قرار دهند.
   2- اعضاء بايد طبق ماده (21) از طريق فراهمايى اعضاء در مورد مبادله اطلاعات از جمله موارد زير با هم همكارى كنند: الف - اطلاعات درباره اثرات بهداشتى استعمال فرآورده‏هاى دخانى و قرار گرفتن افراد در معرض دود حاصل از دخانيات، طبق جزء (الف) بند (3) ماده (20) اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات جارى و نيز رويه‏هاى قضايى مربوط.
   3- اعضاء بايد در محدوده سياستها، رويه‏هاى حقوقى و قوانين ملى خود و مطابق ترتيبان معاهدات موجود حاكم، در مورد جريان رسيدگى‏ها حقوقى مربوط به مسؤوليتهاى مدنى و كيفرى منطبق با اين كنوانسيون به نحو مقتضى و يا توافق متقابل به يكديگر يارى رسانند.
   4- اين كنوانسيون به هيچ وجه حق دسترسى اعضاء به دادگاههاى يكديگر (در صورتى كه چنين حقى وجود داشته باشد) را تحت تأثير قرار نمى‏دهد يا محدود نمى‏كند.
   5- فراهمايى اعضاء مى‏تواند در صورت امكان و در اولين مرحله، با در نظر گرفتن فعاليتهايى كه در مجامع بين‏المللى ذى‏ربط صورت گرفته است، موضوعاتى را كه به مسؤوليت مربوط مى‏شود از جمله رويكردهاى بين‏المللى متناسب با اين موضوعات و در صورت تقاضا، روشهاى مناسب براى حمايت از اعضاء در فعاليتهاى قانونگذارى و فعاليتهاى ديگر طبق اين ماده را مورد رسيدگى قرار دهد.

  بخش هفتم همكارى فنى و علمى و تبادل اطلاعات
  ماده 20 ) تحقيقات، نظارت و تبادل اطلاعات
  اعضاء متعهد مى‏شوند كه در زمينه كنترل دخانيات تحقيقات ملى را توسعه داده و ترغيب كنند و در سطح منطقه‏اى و بين‏المللى برنامه‏هاى تحقيقاتى را هماهنگ كنند. به منظور رسيدن به اين هدف هر عضو بايد:
  الف - مستقيماً يا از طريق سازمانهاى بين دولت منطقه‏اى و بين‏المللى و ديگر نهادهاى صلاحيتدار برنامه‏هاى تحقيقاتى و ارزيابى علمى خود را آغاز و با ديگر اعضاء همكارى كند و در آن راستا تحقيقاتى را كه هدف آنها توضيح عوامل و تبعات مصرف دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات است و نيز تحقيقاتى را كه به منظور شناسايى محصولات جايگزين صورت مى‏گيرد، ترغيب و تشويق كند.
   ب - با مساعدت سازمانهاى بين دولت منطقه‏اى و بين‏المللى و ديگر نهادهاى صلاحيتدار آموزش و پشتيبان كليه افرادى را كه در فعاليتهاى كنترل دخانيات از جمله فعاليتهاى تحقيقاتى و اجرايى اشتغال دارند، پشتيبانى كند.
  2- اعضاء بايد در صورت اقتضاء برنامه‏هايى را براى نظارت ملى و منطقه‏اى و جهانى در مورد دامنه، الگوها، عوامل و تبعات استعمال دخانيات و قرار گرفتن افراد در معرض دود دخانيات تدوين كنند. براى رسيدن به اين هدف، اعضاء بايد برنامه‏هاى نظارت بر دخانيات را با برنامه‏هاى نظارت ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى در زمينه بهداشت عمومى تلفيق كنند تا اطلاعات اين دو بخش بتواند با هم مقايسه شود و به نحو مقتضى در سطح ملى و منطقه‏اى مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
  اعضاء اهميت مساعدتهاى فنى و مالى از سازمانهاى بين دولتى منطقه‏اى و بين‏المللى را تصديق مى‏كنند. هر يك از اعضاء بايد تلاش كند تا:
   الف - نظام مترقى ملى براى نظارت بر واگيرشناسى استعمال دخانيات و شاخصهاى بهداشتى و اجتماعى و اقتصادى مربوط را ايجاد كند.
  ب - با سازمانهاى بين دولتى و بين‏المللى صلاحيتدار از جمله نهادهاى دولتى و غيردولتى در زمينه نظارت بر دخانيات و تبادل اطلاعات مربوط به شاخصهاى مذكور در جزء (الف) بند (3) اين ماده همكارى نمايد.
  ج - با سازمان بهداشت جهانى در زمينه تدوين تشريفات و رهنمودهايى براى تعريف گردآورى، تجزيه و تحليل و انتشار داده‏هاى مربوط به نظارت بر دخانيات همكارى كند.
  اعضاء بايد با رعايت قوانين ملى خود مبادله اطلاعات علنى موجود حقوقى، فنى، علمى، تجارى و اجتماعى - اقتصادى و نيز اطلاعات مربوط به رويه‏هاى صنعت دخانيات و كشت تنباكو كه مربوط به اين كنوانسيون است را ترغيب و تسهيل كنند و در اين راستا بايد نياهاى خاص كشورهاى عضو در حال توسعه و كشورهاى عضو داراى اقتصاد در حال گذرا را در نظر بگيرند. هر عضو بايد تلاش كند كه:
   الف - داده‏هاى روزآمدى را در زمينه قوانين و مقررات مربوط به كنترل دخانيات و در صورت اقتضاء اطلاعاتى درباره اجراى آنها و رويه‏هاى قضايى مربوط به آنها را به تدريج ايجاد و اداره كندو در زمينه توسعه برنامه‏هاى منطقه‏اى و جهانى مربوط به كنترل دخانيات همكارى نمايد.
   ب - مطابق جزء (الف) بند (3) اين ماده، داده‏هاى روزآمدى را در زمينه برنامه‏هاى ملى نظارت، به تدريج ايجاد و اداره كند.
   ج - با سازمانهاى بين‏المللى ذى‏ربط براى ايجاد تدريجى و اداره نظامى به منظور جمع‏آورى و انتشار منظم اطلاعات درباره توليد و ساخت دخانيات و فعاليتهاى صنعت دخانيات كه بر آن كنوانسيون يا بر فعاليتهاى ملى كنترل دخانيات تأثيرگذار است، همكارى كند.
  اعضاء بايد با سازمانهاى بين دولتى منطقه‏اى و بين‏المللى و مؤسسات توسعه‏اى و مالى كه در آنها عضويت دارند، به طور ترغيب و تشويق تهيه منابع مالى براى دبيرخانه براى كمك به كشوهاى در حال توسعه و كشورهاى داراى اقتصاد در حال گذار كه در اين كنوانسيون عضويت دارند در انجام تعهدات آنها در مورد تحقيق، نظارت و مبادله اطلاعات همكارى كنند.
  ماده 21ارائه گزارش و مبادله اطلاعات
  هر عضو بايد گزارشهاى ادوارى در مورد اجراى اين كنوانسيون را از طريق دبيرخانه به فراهمايى اعضاء ارائه نمايد، اين گزارشها بايد شامل موارد زير باشد:
   الف - اطلاعاتى درباره اقدامات ادارى، اجرايى و قانونى يا ساير اقداماتى كه به منظور اجراى مفاد اين كنوانسيون صورت گرفته است.
   ب - در صورت اقتضاء اطلاعاتى درباره هر محدوديت يا مانعى كه در اجراى مفاد كنوانسيون با آن مواجه شده و اقداماتى كه به منظور عبور از اين موانع انجام داده است.
   ج - در صورت اقتضاء اطلاعاتى درباره كمكهاى مالى و فنى كه براى فعاليتهاى كنترل دخانيات تأمين يا دريافت كرده است.
   د - اطلاعاتى درباره نظارت و تحقيقات مشخص شده در ماده (20)
   ه - اطلاعات مشخص شده در بند (3) ماده (6)، بند (2) ماده (13)، جزء (د) بند (4) ماده (13)، بند (5) ماده (15) و بند (2) ماده (19).
   شكل و تعداد گزارشهاى مزبور توسط كليه اعضاء را فراهمايى اعضاء تعيين خواهد كرد. هر يك از اعضاء بايد ظرف دو سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين كنوانسيون در مورد آن، اولين گزارش خود را تهيه كند.
  فراهمايى اعضاء به موجب مواد (22) و (26) ترتيباتى را براى كمك به كشورهاى عضو در حال توسعه و كشورهاى عضوى كه اقتصاد در حال گذار دارند، بنا به درخواست آنها براى انجام تعهدات خود به موجب اين ماده بررسى خواهد كرد.
  ارائه گزارش و مبادله اطلاعات به موجب اين كنوانسيون با رعايت قوانين ملى هر كشورى در مورد رازدارى و محرمانه بودن صورت خواهد گرفت. اعضاء به گونه‏اى كه به طور متقابل توافق مى‏كنند از اطلاعات محرمانه‏اى كه مبادله شده است، حفاظت خواهند كرد.
     ماده 22)  همكارى در زمينه‏هاى علمى، فنى و حقوقى و تهيه گزارشهاى كارشناسى

  اعضاء مستقيماً يا از طريق نهادهاى بين‏المللى ذى صلاح در زمينه افزايش توانايى‏هاى خود در اجراى تعهدات ناشى از اين كنوانسيون، با در نظر گرفتن نيازهاى كشورهاى عضو در حال توسعه و كشورهاى عضوى كه اقتصاد در حال گذرا دارند، همكارى خواهند كرد. اين همكارى به گونه‏اى كه به طور متقابل توافق مى‏شود انتقال فناورى و گزارشهاى كارشناسى علمى، فنى و حقوقى را به منظور ايجاد و تقويت طرحها، برنامه‏ها و راهكارهاى كنترل دخانيات با هدفهايى از جمله موارد زير ترغيب خواهند كرد:
  Downloads

  قانون الحاق ايران به كنترل دخانيات كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات كنترل دخانيات دخانيات الحاق ايران ایران   (2509 مشاهده)

  اشتراک گذاری:

  مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار
  قيمت : 200000
  مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار
  کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
  قيمت : 200000
  کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
  برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS
  قيمت : 100000
  برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS
  راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث
  قيمت : 100000
  راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث
  دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF
  قيمت : 100000
  دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF
  جزوه ارزیابی اثرات محیط زیست اساتید منتخب
  قيمت : 350000
  جزوه ارزیابی اثرات محیط زیست اساتید منتخب
  جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  قيمت : 350000
  جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  قيمت : 350000
  جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
  بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای
  قيمت : 650000
  بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای
  فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی
  قيمت : 350000
  فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی
   
  نام شما: [ کاربر جدید ]

  نظر:
  کد امنیتی
  کد امنیتی

    [ بازگشت ]

  بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
  برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر