چهارشنبه، 24 مرداد ماه، 1397
سبد خرید
رهگیری سفارش
شماره فاکتور را وارد نمایید

آمار کاربران
reload
تبلیغات

تلگرام موژ

موژ دانشنامه بهداشت محیط: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : خوردگی زیستی

دانلود آموزش تصویری نرم افزار

(دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss)

(706 مشاهده)
خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش

(خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی)

(560 مشاهده)
نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری

(نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات)

(447 مشاهده)
آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره

(آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت)

(592 مشاهده)
کنترل خوردگی میکروبی در کشتی

(کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها)

(568 مشاهده)
مکانیسم های خوردگی

(مکانیسم های خوردگی بیولوژیک)

(636 مشاهده)
Microbiology in

(Microbiology in Action)

(535 مشاهده)
خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل

(خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن)

(641 مشاهده)
خوردگی و انواع

(خوردگی و انواع آن)

(758 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر))

(797 مشاهده)
بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله

(بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله كشي شهر زاهدان از نظر تشكيل رسوب و خورندگي 1382)

(584 مشاهده)
بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق

(بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق غرب كشور (مطالعه موردي شهرستان جوانرود))

(641 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري  آب شهر ميانه

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387)

(656 مشاهده)
بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب

(بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب كوپن جهت تعيين ميزان خوردگي (مطالعه موردي شهر رودان))

(682 مشاهده)
بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه

(بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387)

(649 مشاهده)
پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر

(پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز)

(761 مشاهده)
تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع

(تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي)

(821 مشاهده)
بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در

(بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان)

(740 مشاهده)
بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان

(بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز)

(599 مشاهده)
بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني

(بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود)

(574 مشاهده)
[ بازگشت ]