پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت پرتو ها

ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران

(ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران)

(863 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری

(اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان)

(556 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط

(ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران)

(850 مشاهده)
بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف

(بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی)

(875 مشاهده)
پاورپوینت بهداشت

(پاورپوینت بهداشت پرتوها)

(914 مشاهده)
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب

(بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هوای اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست)

(787 مشاهده)
ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی

(ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو)

(797 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی

(مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر)

(832 مشاهده)
استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از

(استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از ديدگاه اسلام)

(773 مشاهده)
آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و

(آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو)

(790 مشاهده)
بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و

(بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و بلوچستان)

(650 مشاهده)
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد

(بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو)

(815 مشاهده)
بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم

(بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر)

(675 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر

(بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن)

(808 مشاهده)
بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و

(بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و توريم در برخي ماهيان خليج فارس از نظر كنترل مواد پرتوزا در محيط زيست)

(634 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب

(بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب آشاميدني)

(721 مشاهده)
بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و

(بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و استانداردهاي تشعشع و ايمني)

(750 مشاهده)
اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه

(اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران)

(601 مشاهده)
پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از

(پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن)

(656 مشاهده)
بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي

(بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي درماني ـ آموزشي بيمارستانهاي اروميه)

(617 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر