پنجشنبه، 14 فروردين ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت پرتو ها

ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران

(ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران)

(760 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری

(اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان)

(446 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط

(ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران)

(710 مشاهده)
بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف

(بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی)

(736 مشاهده)
پاورپوینت بهداشت

(پاورپوینت بهداشت پرتوها)

(801 مشاهده)
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب

(بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هوای اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست)

(686 مشاهده)
ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی

(ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو)

(690 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی

(مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر)

(722 مشاهده)
استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از

(استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از ديدگاه اسلام)

(691 مشاهده)
آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و

(آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو)

(691 مشاهده)
بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و

(بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و بلوچستان)

(556 مشاهده)
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد

(بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو)

(718 مشاهده)
بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم

(بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر)

(592 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر

(بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن)

(724 مشاهده)
بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و

(بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و توريم در برخي ماهيان خليج فارس از نظر كنترل مواد پرتوزا در محيط زيست)

(555 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب

(بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب آشاميدني)

(636 مشاهده)
بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و

(بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و استانداردهاي تشعشع و ايمني)

(662 مشاهده)
اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه

(اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران)

(512 مشاهده)
پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از

(پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن)

(598 مشاهده)
بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي

(بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي درماني ـ آموزشي بيمارستانهاي اروميه)

(545 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload