چهارشنبه، 24 مرداد ماه، 1397
سبد خرید
رهگیری سفارش
شماره فاکتور را وارد نمایید

آمار کاربران
reload
تبلیغات

تلگرام موژ

موژ دانشنامه بهداشت محیط: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : کمپوست مواد زائد جامد

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در

(بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی)

(378 مشاهده)
طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت

(طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای)

(413 مشاهده)
دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن

(دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب)

(970 مشاهده)
بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده

(بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده از كرم خاكي ايزنيافوئتيدا(Eisenia foetida))

(423 مشاهده)
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده

(پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست)

(362 مشاهده)
تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب

(تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش كمپوست هوازي با اضافه كردن مواد حجيم كننده)

(431 مشاهده)
سنجش بو در تاسيسات توليد

(سنجش بو در تاسيسات توليد كمپوست)

(594 مشاهده)
تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي

(تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING))

(635 مشاهده)
تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد

(تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد استفاده در فرايند تهيه كمپوست از لجن فعال)

(724 مشاهده)
مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم

(مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم خاكي ورمي كمپوست از نظر زمان رسيدن و كيفيت ميكروبي و شيميايي)

(561 مشاهده)
بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش

(بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن)

(694 مشاهده)
مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست

(مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد)

(546 مشاهده)
بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه

(بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه شده از لجن فاضلاب شهري اصفهان)

(642 مشاهده)
مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد

(مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد شده از ضايعات چغندر قند)

(622 مشاهده)
بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه

(بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه كمپوست)

(480 مشاهده)
تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان

(تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان بابل)

(470 مشاهده)
تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از

(تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از فضولات دامي از نظر ميزان اسيديته، درصد رطوبت، درصد خاكستر، ميزان فسفر، پتاسيم و ازت در روستاي چهچهه شهر مشهد در سال 1388)

(500 مشاهده)
مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و

(مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و بيولوژيكي كمپوست)

(669 مشاهده)
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط

(خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران)

(503 مشاهده)
بررسي توليد ورمي كمپوست

(بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting)

(612 مشاهده)
[ بازگشت ]