پنجشنبه، 9 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : کمپوست مواد زائد جامد

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در

(بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی)

(3280 مشاهده)
طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت

(طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای)

(1699 مشاهده)
دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن

(دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب)

(3556 مشاهده)
بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده

(بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده از كرم خاكي ايزنيافوئتيدا(Eisenia foetida))

(1402 مشاهده)
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده

(پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست)

(579 مشاهده)
تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب

(تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش كمپوست هوازي با اضافه كردن مواد حجيم كننده)

(1467 مشاهده)
سنجش بو در تاسيسات توليد

(سنجش بو در تاسيسات توليد كمپوست)

(1675 مشاهده)
تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي

(تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING))

(1715 مشاهده)
تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد

(تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد استفاده در فرايند تهيه كمپوست از لجن فعال)

(1777 مشاهده)
مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم

(مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم خاكي ورمي كمپوست از نظر زمان رسيدن و كيفيت ميكروبي و شيميايي)

(944 مشاهده)
بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش

(بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن)

(1753 مشاهده)
مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست

(مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد)

(1565 مشاهده)
بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه

(بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه شده از لجن فاضلاب شهري اصفهان)

(933 مشاهده)
مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد

(مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد شده از ضايعات چغندر قند)

(865 مشاهده)
بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه

(بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه كمپوست)

(1479 مشاهده)
تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان

(تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان بابل)

(1476 مشاهده)
تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از

(تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از فضولات دامي از نظر ميزان اسيديته، درصد رطوبت، درصد خاكستر، ميزان فسفر، پتاسيم و ازت در روستاي چهچهه شهر مشهد در سال 1388)

(1564 مشاهده)
مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و

(مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و بيولوژيكي كمپوست)

(1709 مشاهده)
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط

(خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران)

(1555 مشاهده)
بررسي توليد ورمي كمپوست

(بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting)

(1680 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر