چهارشنبه، 19 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز جهت آنالیز روغن های معدنی

  (548 مشاهده)
  بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازی

  (518 مشاهده)
  بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی

  (1303 مشاهده)
  تشخیص خواب آلودگی رانندگان تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتری دینامیک چهره

  (512 مشاهده)
  تحلیل نسبت هزینه های زمان تلف تحلیل نسبت هزینه های زمان تلف شده به هزینه های مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت های خودروسازی ایران

  (487 مشاهده)
  ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودی تونل های جاده ای

  (553 مشاهده)
  اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور

  (576 مشاهده)
  استخراج ایزومرهای گزیلن از استخراج ایزومرهای گزیلن از نمونه های آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک

  (980 مشاهده)
  ارزیابی گرما با شاخص های استرس ارزیابی گرما با شاخص های استرس حرارتی TWL و WBGT در یک دکل خشکی حفاری نفت گاز واقع دراهواز

  (576 مشاهده)
  ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک شرکت صنعتی

  (502 مشاهده)
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر