چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

بررسی

 عنوان مقاله: بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن

در مورخه : شنبه، 12 تير ماه، 1395 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی کمی و خصوصیات پساب تولیدی از صنایع الکل سازی و روش های تصفیه آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثر صدای توربین های بادی بر سلامت عمومی شاغلین مزارع بادی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Solid Waste


بررسی اثر صدای توربین های بادی بر سلامت عمومی شاغلین مزارع بادی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی میزان مواجهه با پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاری

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Solid Waste Recycling


بررسی میزان مواجهه با پرتو فرابنفش در جوشکاری قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاری


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Solid-Waste-Compost


بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل های حفاری خشکی نفت اهواز

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Solid Waste Leachate


بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل های حفاری خشکی نفت اهواز


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوی بسته های ژل یخ بر روی شاخص های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و - خشک در اتاقک شرایط جوی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوی بسته های ژل یخ بر روی شاخص های فیزیولوژی در شرایط آب و هوایی گرم و - خشک در اتاقک شرایط جوی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روی تغییرات شاخصهای اسپرموگرام و مرفولوژی اسپرم موش سوری

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روی تغییرات شاخصهای اسپرموگرام و مرفولوژی اسپرم موش سوری


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater


بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Water


بررسی اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر MTBE روی تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهای تعدیلی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Radiation Health


بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صدای منتقل شده از دستگاه پمپ هوا بلوئر

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صدای منتقل شده از دستگاه پمپ هوا بلوئر


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی تناسب نمره فراخنای حافظه آزمون حافظه کاری وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش FJAS در اتاق های کنترل یک مجتمع پتروشیمی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


بررسی تناسب نمره فراخنای حافظه آزمون حافظه کاری وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش FJAS در اتاق های کنترل یک مجتمع پتروشیمی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی تاثیر مشترک صدای محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی معلولیت شنوایی هر دو گوش در شاغلین یکی از کارخانجات صنایع غذایی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی تاثیر مشترک صدای محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی معلولیت شنوایی هر دو گوش در شاغلین یکی از کارخانجات صنایع غذایی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


بررسی علل ریشه ای حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گری استان آذربایجانشرقی


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی اثرات سوء سروصدای بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه های صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سم


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload