جمعه، 9 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

پوستر

 عنوان مقاله: بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت ماهي اوزون برون و اثرات نگهداري درسردخانه برروي آنها (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Health-Food


بررسي تركيب اسيدهاي چرب بافت ماهي اوزون برون و اثرات نگهداري درسردخانه برروي آنها (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water Microbiology


بررسي اثر سديم دي استات در دماي 20c ـ بر فلورباكتريايي و باكتريهاي سرماگراوپرتئوليتيك ميگو در زمانهاي مورد آزمايش (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گيري ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميم.، نيكل و آلومينيوم) در چايهاي داخلي و وارداتي (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Health-Food


اندازه گيري ميزان فلزات سنگين (سرب، كادميم.، نيكل و آلومينيوم) در چايهاي داخلي و وارداتي (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


بررسي كيفيت شيميايي آبهاي بطري شده (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: رنگ زدايي فاضلاب صنايع چرمساري با استفاده از قارچ Aspegillus niger به منظور حذف بيولوژيك كروم (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater Industrial


رنگ زدايي فاضلاب صنايع چرمساري با استفاده از قارچ Aspegillus niger به منظور حذف بيولوژيك كروم (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Nano-Treatment


كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: مقايسه حذف كروم نيكل و كارميوم از فاضلاب هاي صنعتي توسط كنترل كننده هاي PH (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater Industrial


مقايسه حذف كروم نيكل و كارميوم از فاضلاب هاي صنعتي توسط كنترل كننده هاي PH (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater


مديريت لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري ايران در افق 1400 (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water Disinfection


بررسي تركيبات تري هالومتان‌ها در استخرهاي شنا (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ازرشگذاري هواي پاك از ديدگاه كاركنان يك واحد توليدي بااستفاده از روش تمايل به پرداخت (W.T.P) (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Air Pollution Industrial


ازرشگذاري هواي پاك از ديدگاه كاركنان يك واحد توليدي بااستفاده از روش تمايل به پرداخت (W.T.P) (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي استان گلستان در طول سالهاي 80 ـ78 (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Environmental Health Hospital


بررسي وضعيت بهداشت محيط بيمارستانهاي استان گلستان در طول سالهاي 80 ـ78 (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater Industrial


ارزيابي حذف فسفر از محلولهاي آبي به كمك پلي الكتروليتها (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: تحليلي پيرامون پديده بالكينگ رشته و غير رشته اي در تصفيه خانه هاي فاضلاب علل بروز و روشهاي كنترل آن (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wstewater Treatment Design


تحليلي پيرامون پديده بالكينگ رشته و غير رشته اي در تصفيه خانه هاي فاضلاب علل بروز و روشهاي كنترل آن (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي انتشار ساير گونه هاي ويبريوكلره در آبهاي محيطي بعد از سيل استان گلستان سال 1380 (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water Disinfection


بررسي انتشار ساير گونه هاي ويبريوكلره در آبهاي محيطي بعد از سيل استان گلستان سال 1380 (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Biocorrosion


بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي بهداشت محيط در بيمارستانهاي سازماني تامين اجتماعي در سال 1380 (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Environmental-Health


بررسي بهداشت محيط در بيمارستانهاي سازماني تامين اجتماعي در سال 1380 (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater Industrial


بررسي سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مشهد (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: برقراري استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14000 در سيستم بيمارستاني (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Occupational-health


برقراري استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14000 در سيستم بيمارستاني (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: كاربرد روشهاي مهندس كنترل براي گندزدايي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و پاتوژنهاي هوا برد در بخشهاي بيمارستاني (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water Supply


كاربرد روشهاي مهندس كنترل براي گندزدايي مايكوباكتريوم توبركلوزيس و پاتوژنهاي هوا برد در بخشهاي بيمارستاني (پوستر)


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي توزيع قطر بر حسب جمعيت در شبكه هاي فاضلاب شهرهاي ايران (پوستر)

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Wastewater Collection Network


بررسي توزيع قطر بر حسب جمعيت در شبكه هاي فاضلاب شهرهاي ايران (پوستر)


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload