چهارشنبه، 14 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان

گاما

 عنوان مقاله: بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater Industrial


بررسی اندازه گیری پرتوهای ایکس و گاما در بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور

در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


اندازه گیری گامای ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: ارزيابي روند تغييرات فصلي کيفيت آب رودخانه گاماسياب در شهرستان نهاوند

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Water


ارزيابي روند تغييرات فصلي کيفيت آب رودخانه گاماسياب در شهرستان نهاوند


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي ميزان پرتوهاي گاما و بتا در ماهيان صيد شده از درياي خزر در منطقه ساري در سال 1387

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Radiation Health


بررسي ميزان پرتوهاي گاما و بتا در ماهيان صيد شده از درياي خزر در منطقه ساري در سال 1387


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: دزيمتري سنگهاي گرانيت و مرمريت مصرفي شهرستان ساري از نظر تابش پرتوهاي بتا و گاما در سال 1387

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Radiation Health


دزيمتري سنگهاي گرانيت و مرمريت مصرفي شهرستان ساري از نظر تابش پرتوهاي بتا و گاما در سال 1387


 ادامه مقاله
 عنوان مقاله: بررسي دز پرتوزايي طبيعي چشمه آب گرم قطور سويي و شابيل شهرستان مشكين شهر از جنبه اشعه گاماي محيطي در سال 1386

در مورخه : جمعه، 24 بهمن ماه، 1393 موضوع : Radiation Health


بررسي دز پرتوزايي طبيعي چشمه آب گرم قطور سويي و شابيل شهرستان مشكين شهر از جنبه اشعه گاماي محيطي در سال 1386


 ادامه مقاله
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload