دوشنبه، 24 مرداد ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  P

   عنوان مقاله: بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

  در مورخه : شنبه، 5 دي ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


  بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: اطلاعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي PHD

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Environmental-Health


  اطلاعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي PHD


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: seperetaion and purification techniques in biotecnology

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater


  seperetaion and purification techniques in biotecnology


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: وضعیت سرجلوآمده FHP و تاثیر آن بر توان هوازی دندانپزشکان

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


  وضعیت سرجلوآمده FHP و تاثیر آن بر توان هوازی دندانپزشکان


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Occupational-health


  ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور برای آئروسل های کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازی ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: استخراج ایزومرهای گزیلن از نمونه های آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Wastewater


  استخراج ایزومرهای گزیلن از نمونه های آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


  برآورد هزینه ناشی از صدای ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیری غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی خطاهای انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو-با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی خطاهای انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو-با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  بکارگیری نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Sound pollution


  تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت های تراز فشار صوت-شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان های شهر بهبهان


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: شناسایی خطاهای انسانی در آتش باری معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردی و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  شناسایی خطاهای انسانی در آتش باری معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردی و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش های ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روی بهره وری کارمندان بانک

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش های ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روی بهره وری کارمندان بانک


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Air Pollution Industrial


  حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: عنوان-کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطای انسانیمطالعه موردی در شرکت آرد اهواز

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  عنوان-کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطای انسانیمطالعه موردی در شرکت آرد اهواز


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: کاربرد تکنیک پیش بینی میزان خطای انسانی THERP در تحلیل قابلیت اطمینان انسانی در صنعت پتروشیمی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  کاربرد تکنیک پیش بینی میزان خطای انسانی THERP در تحلیل قابلیت اطمینان انسانی در صنعت پتروشیمی


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای آزمایشگاهها به روش CAHP


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  طبقه بندی و ارزیابی ریسک خطاهای پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش PHA

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش PHA


   ادامه مقاله
   عنوان مقاله: شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزی

  در مورخه : پنجشنبه، 12 آذر ماه، 1394 موضوع : Risk Management


  شناسایی وارزیابی خطاهای انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزی


   ادامه مقاله
  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر