يكشنبه، 10 مهر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  تري بوتيل فسفات-tributyl phosphate  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: تري بوتيل فسفات-tributyl phosphate
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 36
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetic acid-اسيد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic acid-اسيد استيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetic anhydride-انيدريد استيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetic anhydride-انيدريد استيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Aceton-استون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Aceton-استون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 15
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetonitrile-استو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetonitrile-استو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetophenone-استوفنون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetophenone-استوفنون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 7
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acetylene-حد آستانه مجاز استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene-حد آستانه مجاز استيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 9
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 19 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acrylamide-اکريل آميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylamide-اکريل آميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acrylic acid-اسيد اکريليک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylic acid-اسيد اکريليک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 6
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amitrol-حد آستانه مجاز آميترول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amitrol-حد آستانه مجاز آميترول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 25
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amosite حد آستانه مجاز آموسيت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amosite حد آستانه مجاز آموسيت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aniline حد آستانه مجاز آنيلين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aniline حد آستانه مجاز آنيلين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر