جمعه، 10 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  حالت مرتب سازی کنونی: محبوبیت (کمترین به بیشترین)


  ویرایش  adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : جمعه، 21 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amitrol-حد آستانه مجاز آميترول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amitrol-حد آستانه مجاز آميترول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 22 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  amosite حد آستانه مجاز آموسيت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: amosite حد آستانه مجاز آموسيت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  arsin آرسين حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsin آرسين حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  asphalt fumes حد آستانه مجازدمه آسفالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: asphalt fumes حد آستانه مجاز دمه آسفالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benomyl حد آستانه مجاز بنوميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benomyl حد آستانه مجاز بنوميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  P-benzoquinone حد آستانه مجاز پارابنزوكينون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: P-benzoquinone حد آستانه مجاز پارابنزوكينون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  beryllium حد آستانه مجاز بريليم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: beryllium حد آستانه مجاز بريليم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Borates حد آستانه مجاز براتس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Borates حد آستانه مجاز براتس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  sec - butanol حد آستانه مجاز بوتانل نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: sec - butanol حد آستانه مجاز بوتانل نوع دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tert-butanol حد آستانه مجاز بوتانل نوع سوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بوتانل نوع سوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2butanone-حد آستانه مجاز-2بوتانون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2butanone-حد آستانه مجاز-2بوتانون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 3 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2Butoxyethancl-حد آستانه مجاز-2بيوتوکسيتانسل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2Butoxyethancl-حد آستانه مجاز-2بيوتوکسيتانسل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 3 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-butylacetate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل استات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butylacetate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل استات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-butylamine-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butylamine-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chromatetert-butyl-حد آستانه مجاز-ترت بوتيل کرومات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromatetert-butyl-حد آستانه مجاز-ترت بوتيل کرومات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-butyl-Glycidylether-حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butyl-Glycidylether-حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-butyl-lactate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل لاکتات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-butyl-lactate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل لاکتات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 9 شهريور ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر