جمعه، 10 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  p-anisidine حد آستانه مجاز پاراآنيزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: p-anisidine حد آستانه مجاز پاراآنيزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  antimony حد آستانه مجاز آنتيموان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: antimony حد آستانه مجاز آنتيموان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  antimony trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد آنتيموان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: antimony trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد آنتيموان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  argon حد آستانه مجاز آرگون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: argon حد آستانه مجاز آرگون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  arsenic حد آستانه مجاز آرسنيک  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsenic حد آستانه مجاز آرسنيک
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 21
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  arsin آرسين حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: arsin آرسين حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Asbestos حد آستانه مجاز آزبست  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Asbestos حد آستانه مجاز آزبست
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  asphalt fumes حد آستانه مجازدمه آسفالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: asphalt fumes حد آستانه مجاز دمه آسفالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  atrazine حد آستانه مجاز آترازين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: atrazine حد آستانه مجاز آترازين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  barium حد آستانه مجاز باريم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: barium حد آستانه مجاز باريم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  barium sulfate حد آستانه مجاز سولفات باريم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: barium sulfate حد آستانه مجاز سولفات باريم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benomyl حد آستانه مجاز بنوميل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benomyl حد آستانه مجاز بنوميل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benz anthracene حد آستانه مجاز بنز آنتراسن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: بنز ( آلفا ) آنتراسن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzene حد آستانه مجاز بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzene حد آستانه مجاز بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 27
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzidine حد آستانه مجاز بنزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzidine حد آستانه مجاز بنزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzo pyrene حد آستانه مجاز بنزوآلفاپيرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzo pyrene حد آستانه مجاز بنزوآلفاپيرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  P-benzoquinone حد آستانه مجاز پارابنزوكينون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: P-benzoquinone حد آستانه مجاز پارابنزوكينون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  benzyl chloride حد آستانه مجاز کلريد بنزيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: benzyl chloride حد آستانه مجاز کلريد بنزيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  beryllium حد آستانه مجاز بريليم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: beryllium حد آستانه مجاز بريليم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  biphenyl حد آستانه مجاز بي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: biphenyl حد آستانه مجاز بي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bismuth telluride حد آستانه مجاز تلورايد بيسموت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bismuth telluride حد آستانه مجاز تلورايد بيسموت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Borates حد آستانه مجاز براتس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Borates حد آستانه مجاز براتس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  boron tribromide حد آستانه مجاز تري بروميد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron tribromide حد آستانه مجاز تري بروميد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  boron trifluoride حد آستانه مجاز تري فلورايد بور  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: boron trifluoride حد آستانه مجاز تري فلورايد بور
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromine حد آستانه مجاز برم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromine حد آستانه مجاز برم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Bromochloro methane حد آستانه مجاز برموکلرومتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Bromochloro methane حد آستانه مجاز برموکلرومتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bromoform حد آستانه مجاز بوروفرم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bromoform حد آستانه مجاز بوروفرم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  butadienebutadiene حد آستانه مجاز بوتادي ان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butadienebutadiene حد آستانه مجاز بوتادي ان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  butane حد آستانه مجاز بوتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butane حد آستانه مجاز بوتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 5
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 24 تير ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر