شنبه، 11 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  chlorinatedcamphene-حد آستانه مجاز-کامفر کلره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinatedcamphene-حد آستانه مجاز-کامفر کلره
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 2 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  o-chlorinateddiphenyloxide-حد آستانه مجاز-دي فنيل اکسايد کلره  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorinateddiphenyloxide-حد آستانه مجاز-دي فنيل اکسايد کلره
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorine-حد آستانه مجاز-کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorine-حد آستانه مجاز-کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 22
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorinedioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinedioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 3 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorinetrifluoride-حد آستانه مجاز-تري فلورايد کلر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorinetrifluoride-حد آستانه مجاز-تري فلورايد کلر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 4 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Chloroacetaldehyde-حد آستانه مجاز-کلرواستالدئيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloroacetaldehyde-حد آستانه مجاز-کلرواستالدئيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloroacetone-حد آستانه مجاز-کلرواستن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroacetone-حد آستانه مجاز-کلرواستن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Chloroacetophenone-حد آستانه مجاز-کلرواستوفنون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloroacetophenone-حد آستانه مجاز-کلرواستوفنون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloroacetylchloride-حد آستانه مجاز-کلرو استيل کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroacetylchloride-حد آستانه مجاز-کلرو استيل کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorobenzene-حد آستانه مجاز-کلرو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorobenzene-حد آستانه مجاز-کلرو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  o-chlorobenzylidene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو بنزيليدن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorobenzylidene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو بنزيليدن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorobromomethane-حد آستانه مجاز-کلرو برمو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorobromomethane-حد آستانه مجاز-کلرو برمو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2-chloro-1-3-butadiene-حد آستانه مجاز-2-کلرو-1و3 بوتادين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-chloro-1-3-butadiene-حد آستانه مجاز-2-کلرو - 1 و 3 بوتادين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-کلرو دي فلورو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-کلرو دي فلورو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 10
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorodiphenyl-42chlorine-حد آستانه مجاز-کلرو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه /| یادداشت مدیر سایت
  شرح: chlorodiphenyl(42chlorine)-حد آستانه مجاز-کلرو دي فنيل (داراي42 کلر)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی | رای دادن به منابع | جزئیات | یادداشت مدیر سایت

  ویرایش  chlorodiphenyl-pcb-حد آستانه مجاز-كلرو دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorodiphenyl(52hlorine)pcb-حد آستانه مجاز-كلرو دي فنيل(داراي 52 كلر)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  1-chloro-2-3-epoxypropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-2و3 اپوکسي پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-chloro-2-3-epoxypropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو - 2 و 3 اپوکسي پروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2-chloroethanol-حد آستانه مجاز-2- کلرو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-chloroethanol-حد آستانه مجاز-2 - کلرو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloroethylene-حد آستانه مجاز-کلرواتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroethylene-حد آستانه مجاز-کلرواتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloroform-حد آستانه مجاز-کلروفرم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloroform-حد آستانه مجاز-کلروفرم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  bis-chloromethyl-ether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: bis(chloromethyl)ether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloromethylmethylether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل متيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloromethylmethylether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل متيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  1-chloro-1-nitropropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-1-نيتروپروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-chloro-1-nitropropane-حد آستانه مجاز-1 - کلرو - 1 - نيتروپروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloropentafluoroethane-حد آستانه مجاز-کلرو پنتا فلورو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloropentafluoroethane-حد آستانه مجاز-کلرو پنتا فلورو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Chloropicrin-حد آستانه مجاز-کلرو پيکرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloropicrin-حد آستانه مجاز-کلرو پيکرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 7 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  b-chloroprene-حد آستانه مجاز-بتا - کلرو پرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: b-chloroprene-حد آستانه مجاز-بتا - کلرو پرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chloropropionicacid-حد آستانه مجاز-کلرو پروپيونيک اسيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chloropropionicacid-حد آستانه مجاز-کلرو پروپيونيک اسيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  o-chlorostyrene-حد آستانه مجاز-اوروتو کلرو استايرن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorostyrene-حد آستانه مجاز-اوروتو کلرو استايرن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  o-chlorotoluene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو تولوئن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-chlorotoluene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو تولوئن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chlorotrichloromethylpyridine-حد آستانه مجاز-2 کلرو - 6 تري کلرو متيل پيريدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chlorotrichloromethylpyridine-حد آستانه مجاز-2 کلرو - 6 تري کلرو متيل پيريدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Chloropyrfos-حد آستانه مجاز-کلرو پيريفوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Chloropyrfos-حد آستانه مجاز-کلرو پيريفوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chromite-حد آستانه مجاز-سنگ معدن کروميت (بر حسب كروم)  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromite-حد آستانه مجاز-سنگ معدن کروميت (بر حسب كروم)
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chromiummetal-حد آستانه مجاز-فلز کروم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromiummetal-حد آستانه مجاز-فلز کروم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 8
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chromylchloride-حد آستانه مجاز-کروميل کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chromylchloride-حد آستانه مجاز-کروميل کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chrysene-حد آستانه مجاز-کرايزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chrysene-حد آستانه مجاز-کرايزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  chrysotile-حد آستانه مجاز-کريزوتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: chrysotile-حد آستانه مجاز-کريزوتيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  clopidol-حد آستانه مجاز-کلوپيدول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: clopidol-حد آستانه مجاز-کلوپيدول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  coaldust-حد آستانه مجاز-گردوغبارذغال سنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: coaldust-حد آستانه مجاز-گردوغبارذغال سنگ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  coaltarpitchvolatiles-حد آستانه مجاز-قطران ذغال سنگ  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: coaltarpitchvolatiles-حد آستانه مجاز-قطران ذغال سنگ
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Cobaltelemental-حد آستانه مجاز-فلزكبالت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Cobaltelemental-حد آستانه مجاز-فلزكبالت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 8 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر