پنجشنبه، 9 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  o-dichlorobenzene-حد آستانه مجاز-اورتو - ديکلروبنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: o-dichlorobenzene-حد آستانه مجاز-اورتو - ديکلروبنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : پنجشنبه، 11 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichlorobenzidine-حد آستانه مجاز-دی کلرو بنزيدين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorobenzidine-حد آستانه مجاز-دی کلرو بنزيدين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloro-2-butene-حد آستانه مجاز-ديکلرو-2-بوتن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-2-butene-حد آستانه مجاز-ديکلرو-2-بوتن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو دي فلورو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو دي فلورو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloro-5-5-dimethylhydantoin-حد آستانه مجاز-1-3-ديکلرو5-5دي متيل هيدانتوئين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-5-5-dimethylhydantoin-حد آستانه مجاز-1-3-ديکلرو5-5دي متيل هيدانتوئين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloroethane-حد آستانه مجاز- دي کلرواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethane-حد آستانه مجاز- دي کلرواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloroethane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو اتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو اتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  1-2dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتيلن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 1-2dichloroethylene-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرواتيلن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloroethylether-حد آستانه مجاز-دي کلرواتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroethylether-حد آستانه مجاز-دي کلرواتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloromonofluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو فلورومتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloromonofluoromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو فلورومتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloromethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloro-1-nitroethane-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو 1- نيترواتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloro-1-nitroethane-حد آستانه مجاز-1 و 1 دي کلرو 1- نيترواتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloroprppane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرو پروپان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloroprppane-حد آستانه مجاز-1 و 2 دي کلرو پروپان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichloropropene-1-3-حد آستانه مجاز-1 و 3 دي کلرو پروپن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichloropropene-1-3-حد آستانه مجاز-1 و 3 دي کلرو پروپن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2-2dichloropropionicacid-حد آستانه مجاز-2 و2 دي کلرو پروپيونيک اسيد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-2dichloropropionicacid-حد آستانه مجاز-2 و2 دي کلرو پروپيونيک اسيد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichlorotetrafluoroethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو تترافلرو اتان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorotetrafluoroethane-حد آستانه مجاز-دي کلرو تترافلرو اتان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dichlorvos-حد آستانه مجاز-دي کلرو فوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dichlorvos-حد آستانه مجاز-دي کلرو فوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dicrotophos-حد آستانه مجاز-دي کرو توفوس  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dicrotophos-حد آستانه مجاز-دي کرو توفوس
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  2-2dichloro-4-4-methylenedianiline-حد آستانه مجاز-2 و 2-ديکلرو -4-4-متيلن ديالين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: 2-2dichloro-4-4-methylenedianiline-حد آستانه مجاز-2 و 2 - ديکلرو - 4 و 4 - متيلن ديالين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : شنبه، 13 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Dicyclopentadiene-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dicyclopentadiene-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dicyclopentadienyiron-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادينيل آهن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dicyclopentadienyiron-حد آستانه مجاز-دي سيکلو پنتادينيل آهن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dieldrin-حد آستانه مجاز-ديلدرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dieldrin-حد آستانه مجاز-ديلدرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diethanolamine-حد آستانه مجاز-دي اتانول آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethanolamine-حد آستانه مجاز-دي اتانول آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dithylamine-حد آستانه مجاز-دي اتيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dithylamine-حد آستانه مجاز-دي اتيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diethylaminoethanol-حد آستانه مجاز-2-دي اتيل آمينو اتانول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylaminoethanol-حد آستانه مجاز-2-دي اتيل آمينو اتانول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Diethylenetriamine-حد آستانه مجاز-دي اتيلن تري آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylenetriamine-حد آستانه مجاز-دي اتيلن تري آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Diethylethylether-حد آستانه مجاز-دي اتيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diethylethylether-حد آستانه مجاز-دي اتيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  di(2-ethylhexyl)phthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل هگزيل فنالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: di(2-ethylhexyl)phthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل هگزيل فنالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diethylketone-حد آستانه مجاز-دي اتيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylketone-حد آستانه مجاز-دي اتيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 21 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diethylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل فنالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diethylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اتيل فنالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  difluorodibromomethane-حد آستانه مجاز-دي فلورو دي برومو متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: difluorodibromomethane-حد آستانه مجاز-دي فلورو دي برومو متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diglycidylether-حد آستانه مجاز-دي گليسيديل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diglycidylether-حد آستانه مجاز-دي گليسيديل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Dihydroxybenzene-حد آستانه مجاز-دي هيدروکسي بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dihydroxybenzene-حد آستانه مجاز-دي هيدروکسي بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diisobutylketone-حد آستانه مجاز-ديسوبوتيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diisobutylketone-حد آستانه مجاز-ديسوبوتيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Diisopropylamine-حد آستانه مجاز-دي ايزو پروپيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Diisopropylamine-حد آستانه مجاز-دي ايزو پروپيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethoxymethane-حد آستانه مجاز-دي متوکسي متان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethoxymethane-حد آستانه مجاز-دي متوکسي متان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-n-dimethylacetamide-حد آستانه مجاز-n-n-دي متيل استامید  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-n-dimethylacetamide-حد آستانه مجاز-n-nدي متيل استامید
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylamine-حد آستانه مجاز-دي متيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylamine-حد آستانه مجاز-دي متيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Dimethylaminobenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل آمينو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dimethylaminobenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل آمينو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر