جمعه، 10 تير ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما
  نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


  شاخه: اصلی/TLV


  مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
  ویرایش  dimethylaminoazobenzene-حد آستانه مجاز-4-دي متيلآمينو آزوبنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylaminoazobenzene-حد آستانه مجاز-4-دي متيلآمينو آزوبنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylaniline-حد آستانه مجاز-دي متيل آنيلين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylaniline-حد آستانه مجاز-دي متيل آنيلين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylbenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylbenzene-حد آستانه مجاز-دي متيل بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethlcarbamoylchloride-حد آستانه مجاز-دي متيل کاربامول کلرايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethlcarbamoylchloride-حد آستانه مجاز-دي متيل کاربامول کلرايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethyl-1-2-dibromo-2-2-dichloroethylphosphate-حد آستانه مجاز-دي متيل-1و2-دي برومو-2و2-دي کلرواتيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethyl-1-2-dibromo-2-2-dichloroethylphosphate-حد آستانه مجاز-دي متيل-1و2-دي برومو-2و2-دي کلرواتيل فسفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylethoxysilane-حد آستانه مجاز-دي متيل اتوکسي سيلان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylethoxysilane-حد آستانه مجاز-دي متيل اتو کسي سيلان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  n-n-dimethylethylamine-حد آستانه مجاز-N-N-دي متيل اتيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: n-n-dimethylethylamine-حد آستانه مجاز-N-N-دي متيل اتيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylformamide-حد آستانه مجاز-دي متيل فرم آميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylformamide-حد آستانه مجاز-دي متيل فرم آميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethyl-4-heptanone-حد آستانه مجاز-2-6-دي متيل-هپتانون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethyl-4-heptanone-حد آستانه مجاز-2-6-دي متيل-هپتانون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylhydrazine-حد آستانه مجاز-1و1 دي متيل هيدرازين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylhydrazine-حد آستانه مجاز-1و1 دي متيل هيدرازين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 23 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylnitrosoamine- حد آستانه مجاز-دي متيل نيتروزو آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylnitrosoamine- حد آستانه مجاز-دي متيل نيتروزو آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylphathalate- حد آستانه مجاز-دي متيل فتالات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylphathalate- حد آستانه مجاز-دي متيل فتالات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dimethylsulfate- حد آستانه مجاز-دي متيل سولفات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dimethylsulfate- حد آستانه مجاز-دي متيل سولفات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Dinitolmide- حد آستانه مجاز-دي نتيتول مايد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dinitolmide- حد آستانه مجاز-دي نتيتول مايد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dinitrobenzene- حد آستانه مجاز-دي نيترو بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitrobenzene- حد آستانه مجاز-دي نيترو بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dinitro-o-cresol- حد آستانه مجاز-دي نيترو-اورتو-کررزول  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitro-o-cresol- حد آستانه مجاز-دي نيترو-اورتو-کررزول
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dinitro-o-toluamide- حد آستانه مجاز-3-5-دي نيترو-اورتو-تولوآميد  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitro-o-toluamide- حد آستانه مجاز-3-5-دي نيترو-اورتو-تولوآميد
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dinitrotoluene- حد آستانه مجاز-دي نيترو تولوئن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dinitrotoluene- حد آستانه مجاز-دي نيترو تولوئن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dioxane- حد آستانه مجاز-1-4- دي اوکسان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dioxane- حد آستانه مجاز-1-4- دي اوکسان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Dioxathion- حد آستانه مجاز-دي اکساتيون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Dioxathion- حد آستانه مجاز-دي اکساتيون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diphenyl- حد آستانه مجاز-دي فنيل  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenyl- حد آستانه مجاز-دي فنيل
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diphenylamine-حد آستانه مجاز-دي فنيل آمين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenylamine-حد آستانه مجاز-دي فنيل آمين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diphenylmethanediisocyanate-حد آستانه مجاز-دي فنيل متان دي ايزوسيانات  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diphenylmethanediisocyanate-حد آستانه مجاز-دي فنيل متان دي ايزوسيانات
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dipropyleneglycolmethylether-حد آستانه مجاز-دي پروپين گليکول متيل اتر  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dipropyleneglycolmethylether-حد آستانه مجاز-دي پروپين گليکول متيل اتر
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  dipropylketon-حد آستانه مجاز-دي پروپيل کتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: dipropylketon-حد آستانه مجاز-دي پروپيل کتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 0
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diquat-حد آستانه مجاز-دي کو آت  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diquat-حد آستانه مجاز-دي کو آت
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  di-sec-octylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اکتيل فتالات نوع دوم  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: di-sec-octylphthalate-حد آستانه مجاز-دي اکتيل فتالات نوع دوم
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 4
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Disulfiram-حد آستانه مجاز-دي سولفيرام  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Disulfiram-حد آستانه مجاز-دي سولفيرام
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Disulfoton-حد آستانه مجاز-دي سولفوتون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Disulfoton-حد آستانه مجاز-دي سولفوتون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  diuron-حد آستانه مجاز-دي اورون  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: diuron-حد آستانه مجاز-دي اورون
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  divinylbenzene-حد آستانه مجاز-دي وينيل بنزن  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: divinylbenzene-حد آستانه مجاز-دي وينيل بنزن
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  emery-حد آستانه مجاز-سمباده  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: emery-حد آستانه مجاز-سمباده
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 11
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  Endosulfan-حد آستانه مجاز-آندو سولفان  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: Endosulfan-حد آستانه مجاز-آندو سولفان
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  endrin-حد آستانه مجاز-اندرين  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: endrin-حد آستانه مجاز-اندرين
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  enflurane-حد آستانه مجاز-ان فلوران  اختصاصی اعضای ویژه
  شرح: enflurane-حد آستانه مجاز-ان فلوران
  نسخه: 0 اندازه فایل: 5.00 Kb
  اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 29 مهر ماه، 1392 دریافت برنامه : 1
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استالدئيد 
  شرح: Acetaldehyde / Ethanal Aceticaldehyde Ethyladehyde
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 16
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی اسيد استيک 
  شرح: Acetic acid / Ethanoic acid Methane Carboxylic acid
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 17
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی انيدريد استيک 
  شرح: Acetic anhydride / Acetic oxide Acetyl oxide Ethanoic anhydride
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استون 
  شرح: Aceton / Dimethyl ketone keton propane 2 - propanone
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 14
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  ویرایش  tlv حد آستانه مجاز ماده شیمیایی استون سيانو هيدرين 
  شرح: Acetone cyanohydrin / as CN
  نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
  اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 29 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
  آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر