شنبه، 4 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Sound pollution


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  تعيين گونه هاي آرسنيك معدني در هواي شهر اصفهان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين گونه هاي آرسنيك معدني در هواي شهر اصفهان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  جلوگيري از آلودگي هوا به وسيله جذب Nox موجود در گاز خروجي از واحدهاي اسيد نيتريك  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: جلوگيري از آلودگي هوا به وسيله جذب Nox موجود در گاز خروجي از واحدهاي اسيد نيتريك
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي امكان جايگزيني هيدروكربنهايي به جاي سري هيدروكربنهاي آلوده كننده CFC در صنايع تبريدي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي امكان جايگزيني هيدروكربنهايي به جاي سري هيدروكربنهاي آلوده كننده CFC در صنايع تبريدي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شبيه سازي مكانيزم پخس گازهاي آلوده در محيط و بررسي پارامترهاي اين پديده
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي اثر پيستوني در توزيع آلودگي هوا در تونلهاي سواره رو  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي اثر پيستوني در توزيع آلودگي هوا در تونلهاي سواره رو
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي ميزان سرب هواي شهر كرمانشاه 78ـ1377  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي ميزان سرب هواي شهر كرمانشاه 78ـ1377
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي صوتي ناشي از توربينهاي گازي و راههاي كنترل آن در واحد بهره برداري 5 نفت اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي صوتي ناشي از توربينهاي گازي و راههاي كنترل آن در واحد بهره برداري 5 نفت اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحي و كاربرد لوله هاي تداخلي صوتي به منظور كاهش آلودگي صوتي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحي و كاربرد لوله هاي تداخلي صوتي به منظور كاهش آلودگي صوتي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي نوع و ميزان مقاومت دارويي سالمونلاهاي جداشده از مواد غذايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي نوع و ميزان مقاومت دارويي سالمونلاهاي جداشده از مواد غذايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزشيابي كمي آمونياك در مجتمع پتروشيمي اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: شناخت و بررسي منابع آلايده و مدل سازي آلودگي هوا براي شهر اروميه
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح دفن بهداشتي مهندسي زباله شهر اهواز
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعيين مقدار اتلاف بنزين در جايگاههاي سوخت رساني شهر تهران و روشهاي كنترل و بازيافت آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعيين مقدار اتلاف بنزين در جايگاههاي سوخت رساني شهر تهران و روشهاي كنترل و بازيافت آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 1
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مقررات، رهنمودها و استانداردهاي زيست محيطي و بهداشت محيطي در رابطه با دفع فاضلاب به داخل آبهاي ساحلي و درياها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: ارزيابي آلايندگي صنايع شهركرد با تاكيد بر شهرك صنعتي شهر كرد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  كاربرد عدسك آبي در كاهش نهايي بار آلي و جامدات معلق از فاضلاب تصفيه شده نهايي  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: كاربرد عدسك آبي در كاهش نهايي بار آلي و جامدات معلق از فاضلاب تصفيه شده نهايي
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي برخي فاكتورهاي بهداشت محيط استخرهاي شهر ياسوج در سالهاي 86-85  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي برخي فاكتورهاي بهداشت محيط استخرهاي شهر ياسوج در سالهاي 86-85
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 4
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بهداشت محيط از ديدگاه نياكان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بهداشت محيط از ديدگاه نياكان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي تاثير كلاس هاي آموزش اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر لردگان (1387-1388)  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي تاثير كلاس هاي آموزش اصناف بر تغيير آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر لردگان (1387-1388)
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تحولات كيفي آب درياي خزر ناشي از منابع آلاينده كشورهاي پيرامون و رودخانه ها  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تحولات كيفي آب درياي خزر ناشي از منابع آلاينده كشورهاي پيرامون و رودخانه ها
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  مدلسازي صداي ترافيك معابر شهري  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: مدلسازي صداي ترافيك معابر شهري
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری میزان آلودگي صوتي و ارائه راهکارهای کنترلی صدا در شهر سنندج درسال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 0
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اندازه گیری میزان صدا وتهیه نقشه های صوتی درمناطق حساس اطراف را ه آهن غرب اهواز وارائه راههای کاهش آثار آن
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناك تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی کمی و کیفی پسماندهای خطرناك تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی اثر تغییرات آب وهوایی بر افزایش شدت آلودگی گرد وغبار محیطی در زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی اثر تغییرات آب وهوایی بر افزایش شدت آلودگی گرد وغبار محیطی در زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  طراحی اسکرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: طراحی اسکرابر بهينه جهت کنترل آلودگی هوای کارخانجات آسفالت مشهد
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 88
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: تعیین کیفیت هوای محیط باز گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز از نظر ذرات معلق
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 5
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسی میزان آگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع، اثرات و راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسی میزان آگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع، اثرات و راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 2
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  بررسي آلودگي صوتي در نقاط پرترافيك شهر زاهدان  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: بررسي آلودگي صوتي در نقاط پرترافيك شهر زاهدان
نسخه: 1 اندازه فایل: 204.80 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 22 بهمن ماه، 1393 دریافت برنامه : 11
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  استاندارد آلودگی صوت و ارتعاش  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: استاندارد آلودگی صوت و ارتعاش
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 1 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 29
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب آلودگي صوتي دكتر پروين نصيري دانشگاه تهران  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب آلودگي صوتي دكتر پروين نصيري دانشگاه تهران
نسخه: 1 اندازه فایل: 318.46 Kb
اضافه شده در تاريخ : چهارشنبه، 20 خرداد ماه، 1394 دریافت برنامه : 266
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اصول کاربردي کنترل صدا مورد استفاده کارگران کارفرمایان و مراکز بهداشت  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اصول کاربردي کنترل صدا مورد استفاده کارگران کارفرمایان و مراکز بهداشت
نسخه: 1 اندازه فایل: 3.31 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 5 تير ماه، 1394 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  آلودگی صوتی-دکتر نصیری  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: آلودگی صوتی-دکتر نصیری
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 24 آذر ماه، 1394 دریافت برنامه : 10
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: اﺻﻮل ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
نسخه: 1 اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، 1395 دریافت برنامه : 3
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر