پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی های بهداشت ایمنی و محیط زیست


شاخه: اصلی/Fluid Mechanics


مرتب سازی فایلها بر اساس : عنوان (A\D) تاریخ (A\D) امتیاز (A\D) محبوبیت (A\D)
ویرایش  دانلود کتاب The Hydraulics Of Open Channel Flow  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Download the digital books in Hydrology, Hydraulic, hydraulic structures, Ground water eng, Enviromental eng and another topics in water resource engineering. 1. The Hydraulics Of Open Channel Flow: An Introduction(2nd edition),Hubert Chanson,2004
نسخه: 0 اندازه فایل: 11.42 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 23 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 110
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  The Handbook of Groundwater Engineering  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Handbook of Groundwater Engineering,Jacques W. Delleur,1999.zip
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.90 MB
اضافه شده در تاريخ : جمعه، 23 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 41
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Engineering Fluid Mechanics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Engineering Fluid Mechanics
نسخه: 0 اندازه فایل: 651.26 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 163
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Hydraulic Design of Reservoir Outlet Works.pdf
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.53 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 44
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Small Boat Harbors  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Hydraulic Design of Small Boat Harbors
نسخه: 0 اندازه فایل: 60.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 22
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydroelectric Power Plants Electrical Design  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydroelectric Power Plants Electrical Design
نسخه: 0 اندازه فایل: 661.50 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 26
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Engineering Requirements for Flood Damage Reduction Studies  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Engineering Requirements for Flood Damage Reduction Studies
نسخه: 0 اندازه فایل: 436.22 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs
نسخه: 0 اندازه فایل: 877.57 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydrologic Frequency Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydrologic Frequency Analysis
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.07 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 32
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Open Channel Hydraulics (scan)-Terry W. Sturm
نسخه: 0 اندازه فایل: 26.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 65
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Open Channel Hydraulics  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Open Channel Hydraulics (scan)-Terry W. Sturm-0070624453-McGraw Hill-2001
نسخه: 0 اندازه فایل: 26.44 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 69
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب SmallCanals  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:SmallCanals
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 42
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Principles of Sediment Transport in Rivers  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Seas-Leo
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.41 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 61
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Aerodinamica Computational Fluid Dynamics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Aerodinamica-Computational Fluid Dynamics The Basics With Ap
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flow and Transport in Fractured Porous Media  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flow and Transport in Fractured Porous Media
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.75 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 23
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Water Resources Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Water Resources Engineering
نسخه: 0 اندازه فایل: 41.07 MB
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 2 فروردين ماه، 1389 دریافت برنامه : 81
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب River Mechanics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: River Mechanics-Pierre Y. Julien-0521529700-Cambridge University-2003
نسخه: 0 اندازه فایل: 15.81 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 38
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب WSUD Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:WSUD Water Sensitive Urban Design Engineering Procedures
نسخه: 0 اندازه فایل: 16.69 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 35
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Hydraulic Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 17.55 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 28
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flash Flood Forecasting  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Flash Flood Forecasting
نسخه: اندازه فایل: 13.45 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 13
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Stochastic Hydrology  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Stochastic Hydrology
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 63
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Engineering and Design  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Engineering and Design
نسخه: 0 اندازه فایل: 666.62 Kb
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 120
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Instrumentation for Concrete Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Instrumentation for Concrete Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.34 MB
اضافه شده در تاريخ : شنبه، 24 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 15
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Lubricants and Hydraulic Fluids
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.10 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 8
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Response Spectra and Seismic Analysis for Concrete Hydraulic Structures
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.15 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 12
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب River Hydraulics  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب River Hydraulics
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.20 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Drought and Water Crises Science Te  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Drought and Water Crises Science Te
نسخه: 0 اندازه فایل: 3.28 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 40
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  Water Pollution Control  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Water Pollution Control - A Guide to the Use of Water Quality Management Principles
نسخه: 0 اندازه فایل: 4.05 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 505
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب A Course in Fluid Mechanics with Vector Field Theory
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.39 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 21
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Fluid Mechanics - Mechanical Engineering Handbook  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Fluid Mechanics - Mechanical Engineering Handbook
نسخه: 0 اندازه فایل: 2.97 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 117
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  ridge Hydraulics-Dr Les Hamill  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Bridge Hydraulics-Dr Les Hamill-1999
نسخه: 0 اندازه فایل: 7.65 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 61
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Power System Analysis  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: Hydraulic Power System Analysis-Arthur Akers&Max Gassman&Richard Smith,2006
نسخه: 0 اندازه فایل: 8.20 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 16
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب The Handbook of Groundwater Engineering  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Handbook of Groundwater Engineering,Jacques W. Delleur,1999
نسخه: 0 اندازه فایل: 1.18 MB
اضافه شده در تاريخ : يكشنبه، 25 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 93
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتابThe Water Encyclopedia Hydrologic Data  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: The Water Encyclopedia Hydrologic Data
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود كتاب Hydraulic Fluids Peter Hodges  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود كتاب Hydraulic Fluids Peter Hodges
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 52
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Deaeration Stripping Evaporation  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب Deaeration Stripping Evaporation
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : دوشنبه، 26 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 37
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Flocculation SettingsFlotation  popularپربیننده ترینها اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Flocculation Settings,Flotation
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 132
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Hydraulic Design of Navigation Dams  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Hydraulic Design of Navigation Dams
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 17
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

ویرایش  دانلود کتاب Farm Dams-Barry Lewis-0643065768-CSIRO Publishing  اختصاصی اعضای ویژه
شرح: دانلود کتاب:Farm Dams-Barry Lewis-CSIRO Publishing
نسخه: اندازه فایل: 0 بر حسب بایت
اضافه شده در تاريخ : سه شنبه، 27 مرداد ماه، 1388 دریافت برنامه : 20
آدرس اینترنتی /| رای دادن به منابع | جزئیات

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
آمار
reload
تصاویر