سه شنبه، 13 خرداد ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژنام تصویر: مبارزه با ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

شرح تصویر: ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺟﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺗﻮﭖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮﭖ ﺗﻨﯿﺲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺨﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﻢ ﺁﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ . ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﭖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺷﻌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﺎﻭﺭﺍﯼ ﺑﻨﻔﺶِ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﺮﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺷﻌﻪ ﯾﻮ .ﻭﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ .

تاريخ ثبت: جمعه، 23 مرداد ماه، 1394

بازديد: 651تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload