سه شنبه، 4 آذر ماه، 1399
سبد خرید
تبلیغات
این بلوک در حال حاضر فاقد محتوی می باشد .


شرح خدمات مشاوره سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

فعالیتهای مرتبط با مدیریت ارشد :

- تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان .
- تعریف اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
- تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی برای هداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
- تعریف پروژه های بهبود و طرحهای توسعه بعنوان اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
- تعیین نمایندگان محیط زیست و ایمنی و بهداشت و تیم کمیته راهبری سیستم با تعریف مسئولیتها و اختیارات به همراه
آموزشهای لازم در جهت استقرار سیستم .
- برگزاری جلسات منظم بازنگری مدیریت بمنظور بررسی اثر بخشی سیستم محیط زیست و ایمنی و بهداشت اجرا شده و ارائه
راهکارهای بهبود .
- تحلیل کلیه گزارشات آماری از واحدهای ذیربط و بر مبنای آنها ، تصمیم گیری منطقی .
HSE PLAN - طراحی و تدوین


کنترل مدارک و سوابق :

- تحت کنترل در آوردن کلیه مدارک ، فرمها ، نقشه ها ، و دستوالعملها با ارائ ه روشی جهت بایگانی ، دسته بندی و کدینگ
مدارک و سوابق .
- یکپارچه سازی کلیه مستندات و سوابق در واحدهای زیرمجموعه .
- طبقه بندی مستندات درون سازمانی و برون سازمانی .
- بهینه سازی کلیه مستندات سازمان با استفاده از اعمال نظرات پرسنل و کاربران .
- ایجاد روشی جهت بازنگری مستندات ( در صورت نیاز ) و اطمینان از به روز بودن و کفایت فرمها و روش های اجرائی ، سیستم
جمع آوری و کنترل مستندات منسوخ ، حفاظت ، مد ت نگهداری جاری و راکد و تعیین تکلیف آنها .

مدیریت منابع و زیر ساختها :

- تأمین منابع مورد نیاز در جهت تحقق اهداف ( خرد و کلان ) و برنامه های عملیاتی
- تعیین شرایط احراز برای کلیه مشاغل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت بر اساس تحصیلات ، تجربه
، مهارت و توانمندیها و بر اساس آن گزینش ، استخدام و آموزش نیروی انسانی مجرب .
- تعیین صلاحیتها برای تمام پست های سازمانی ، ارزیابی دوره ای پرسنل استخدامی و ارزیابی و گزینش نیروهای جدید .

 آموزش :

- نیاز سنجی آموزش برای کلیه پرسنل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .
- مکانیزم برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری دوره های مورد نیاز در داخل یا خارج سازمان ، بسته به نوع آموزش
مورد نیاز .
- حضور و غیاب و نظر سنجی دوره ها .
- اندازه گیری اثر بخشی آموزشهای انجام شده برای پرسنل آموزش دیده .
- ثبت سوابق آموزشی پرسنل .

طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک :

ایجاد و برقراری روشهای اجرایی در سازمان به منظور شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی لازم شامل :
- کلیه فعالیتهای عادی و غیر عادی .
- کلیه افرادی که محیط کار دسترسی و رفت و آمد دارند (شامل پیمانکاران و ... ).
- توجه به دامنه، طبیعت و زمان فعالیتها به منظور اطمینان از کنشی بودن آن به جای واکنشی .
- توانایی طبقه بندی ریسکها و شناسایی ریسکهایی که باید بر اساس اقدامات تعریف شده در اهداف و برنامه های مدیریت ایمن ی و
بهداشت حرفه ای حذف و یا کنترل شوند .

 کنترل عملیات :

- ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون برای پوشش دادن موقعیتهایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مش ی
و اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شود
- تعیین معیارهای عملیاتی در روشهای اجرایی
- ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مرتبط با ریسکها و جنبه های زیست محیطی شناخته شده در محصولات ، تجهیزات و
خدمات خریداری شده و یا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهای اجرایی و ...

آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری :

شناسایی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعیتهای اضطراری -
- پیشگیری و کاهش امکان بروز بیماریها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری
- پیشگیری و کاهش پیامدهای زیست محیطی مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری

جنبه های زیست محیطی :

- شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیتها، محصولات یا خدمات
- تعیین جنبه های زیست محیطی که دارای پیامد بارز و غیر بارز بر محیط زیست می باشند .
- اطمینان از لحاظ شدن جنبه های مرتبط با این پیامدهای بارز زیست محیطی در اهداف کلان زیست محیطی سازمان .
- به روز آوری اطلاعات مربوط به این جنبه های بارز و غیر بارز زیست محیطی

 ارزیابی انطباق :

- ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی دوره ای سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
- ارزیابی ادواری انطباق با الزامات قانونی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
- ارزیابی ادواری انطباق با اهداف و برنامه های عملیاتی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

 ارتباطات :

- ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات داخلی سطوح مختلف سازمان
- ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات بیرونی در خصوص جنبه های زیست محیطی
- ایجاد مکانیزمی برای پاسخگویی به طرفهای ذی نفع برون سازمانی

اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه :

- تعیین مکانیزم رفع موارد نامنطبق ، پیشگیری از بروز موارد عدم انطباق و بررسی و ریشه یابی علل بوجود آمدن مشکل .
- پیگیری اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش
بودن آنها به همراه صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .

 پایش و اندازه گیری :

- طراحی تمام مراحل فوق بصورتی است که کلیه فعالیتهای مذکور قابلیت اندازه گیری و تبدیل به عدد و نمودارهای آماری را
دارد ، بطوریکه با دیدن آن به راحتی به نقاط ضعف و قوت جای جای سازمان پی خواهیم برد .
- تعیین مکانیزم ارائه گزارشات لازم و مورد نیاز سیستم و مدیریت ارشد سازمان با استفاده از تکنیکهای آماری .
- تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان ، مشخص شدن وضعیت کلی
اثر بخشی سیستم ، مغایرت ها ، مشکلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و
اهداف از پیش تعیین شده ، تعیین روشهای اندازه گیری رضایت مشتریان ( داخلی/ خارجی )

 ممیزی داخلی :

- طراحی مکانیزمی جهت بازبینی و بازرسی عملکرد سیستم توسط نیروهای داخلی سازمان دربازه های زمانی مشخص با آموزش
ممیزین داخلی ، برنامه ریزی ممیزی داخلی ، تهیه چک لیست های ممیزی ، اجرای ممیزی داخلی و ثبت مشاهدات ممیزی و
موارد عدم انطباق ممیزی . 

قیمت خدماتتماس بگیرید ریال
نام و نام خانوادگی *
شماره تلفن ثابت *
شماره تلفن همراه *
ایمیل *
تعداد درخواست *
آدرس پستی *
توضیحات
کد امنیتی
کد امنیتیتبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload