پنجشنبه، 10 آذر ماه، 1401
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما


  شرح خدمات مشاوره سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

  فعالیتهای مرتبط با مدیریت ارشد :

  - تعیین و تدوین خط مشی و بیانیه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان .
  - تعریف اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
  - تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی برای هداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
  - تعریف پروژه های بهبود و طرحهای توسعه بعنوان اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
  - تعیین نمایندگان محیط زیست و ایمنی و بهداشت و تیم کمیته راهبری سیستم با تعریف مسئولیتها و اختیارات به همراه
  آموزشهای لازم در جهت استقرار سیستم .
  - برگزاری جلسات منظم بازنگری مدیریت بمنظور بررسی اثر بخشی سیستم محیط زیست و ایمنی و بهداشت اجرا شده و ارائه
  راهکارهای بهبود .
  - تحلیل کلیه گزارشات آماری از واحدهای ذیربط و بر مبنای آنها ، تصمیم گیری منطقی .
  HSE PLAN - طراحی و تدوین


  کنترل مدارک و سوابق :

  - تحت کنترل در آوردن کلیه مدارک ، فرمها ، نقشه ها ، و دستوالعملها با ارائ ه روشی جهت بایگانی ، دسته بندی و کدینگ
  مدارک و سوابق .
  - یکپارچه سازی کلیه مستندات و سوابق در واحدهای زیرمجموعه .
  - طبقه بندی مستندات درون سازمانی و برون سازمانی .
  - بهینه سازی کلیه مستندات سازمان با استفاده از اعمال نظرات پرسنل و کاربران .
  - ایجاد روشی جهت بازنگری مستندات ( در صورت نیاز ) و اطمینان از به روز بودن و کفایت فرمها و روش های اجرائی ، سیستم
  جمع آوری و کنترل مستندات منسوخ ، حفاظت ، مد ت نگهداری جاری و راکد و تعیین تکلیف آنها .

  مدیریت منابع و زیر ساختها :

  - تأمین منابع مورد نیاز در جهت تحقق اهداف ( خرد و کلان ) و برنامه های عملیاتی
  - تعیین شرایط احراز برای کلیه مشاغل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت بر اساس تحصیلات ، تجربه
  ، مهارت و توانمندیها و بر اساس آن گزینش ، استخدام و آموزش نیروی انسانی مجرب .
  - تعیین صلاحیتها برای تمام پست های سازمانی ، ارزیابی دوره ای پرسنل استخدامی و ارزیابی و گزینش نیروهای جدید .

   آموزش :

  - نیاز سنجی آموزش برای کلیه پرسنل مؤثر بر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .
  - مکانیزم برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ، برگزاری دوره های مورد نیاز در داخل یا خارج سازمان ، بسته به نوع آموزش
  مورد نیاز .
  - حضور و غیاب و نظر سنجی دوره ها .
  - اندازه گیری اثر بخشی آموزشهای انجام شده برای پرسنل آموزش دیده .
  - ثبت سوابق آموزشی پرسنل .

  طرح ریزی برای شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک :

  ایجاد و برقراری روشهای اجرایی در سازمان به منظور شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسکها و اجرای اقدامات کنترلی لازم شامل :
  - کلیه فعالیتهای عادی و غیر عادی .
  - کلیه افرادی که محیط کار دسترسی و رفت و آمد دارند (شامل پیمانکاران و ... ).
  - توجه به دامنه، طبیعت و زمان فعالیتها به منظور اطمینان از کنشی بودن آن به جای واکنشی .
  - توانایی طبقه بندی ریسکها و شناسایی ریسکهایی که باید بر اساس اقدامات تعریف شده در اهداف و برنامه های مدیریت ایمن ی و
  بهداشت حرفه ای حذف و یا کنترل شوند .

   کنترل عملیات :

  - ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مدون برای پوشش دادن موقعیتهایی که نبود آنها ممکن است منجر به انحراف از خط مش ی
  و اهداف کلان و خرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شود
  - تعیین معیارهای عملیاتی در روشهای اجرایی
  - ایجاد و برقراری روشهای اجرایی مرتبط با ریسکها و جنبه های زیست محیطی شناخته شده در محصولات ، تجهیزات و
  خدمات خریداری شده و یا مورد استفاده سازمان و ابلاغ روشهای اجرایی و ...

  آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری :

  شناسایی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و موقعیتهای اضطراری -
  - پیشگیری و کاهش امکان بروز بیماریها و جراحات مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری
  - پیشگیری و کاهش پیامدهای زیست محیطی مرتبط با حوادث و موقعیتهای اضطراری

  جنبه های زیست محیطی :

  - شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیتها، محصولات یا خدمات
  - تعیین جنبه های زیست محیطی که دارای پیامد بارز و غیر بارز بر محیط زیست می باشند .
  - اطمینان از لحاظ شدن جنبه های مرتبط با این پیامدهای بارز زیست محیطی در اهداف کلان زیست محیطی سازمان .
  - به روز آوری اطلاعات مربوط به این جنبه های بارز و غیر بارز زیست محیطی

   ارزیابی انطباق :

  - ایجاد مکانیزمی برای ارزیابی دوره ای سیستم زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
  - ارزیابی ادواری انطباق با الزامات قانونی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت
  - ارزیابی ادواری انطباق با اهداف و برنامه های عملیاتی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

   ارتباطات :

  - ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات داخلی سطوح مختلف سازمان
  - ایجاد مکانیزمی برای تعیین ارتباطات بیرونی در خصوص جنبه های زیست محیطی
  - ایجاد مکانیزمی برای پاسخگویی به طرفهای ذی نفع برون سازمانی

  اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه :

  - تعیین مکانیزم رفع موارد نامنطبق ، پیشگیری از بروز موارد عدم انطباق و بررسی و ریشه یابی علل بوجود آمدن مشکل .
  - پیگیری اقدامات لازم جهت رفع موارد عدم انطباق شامل ؛ مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش
  بودن آنها به همراه صدور اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت .

   پایش و اندازه گیری :

  - طراحی تمام مراحل فوق بصورتی است که کلیه فعالیتهای مذکور قابلیت اندازه گیری و تبدیل به عدد و نمودارهای آماری را
  دارد ، بطوریکه با دیدن آن به راحتی به نقاط ضعف و قوت جای جای سازمان پی خواهیم برد .
  - تعیین مکانیزم ارائه گزارشات لازم و مورد نیاز سیستم و مدیریت ارشد سازمان با استفاده از تکنیکهای آماری .
  - تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری از کلیه واحد های سازمان ، مشخص شدن وضعیت کلی
  اثر بخشی سیستم ، مغایرت ها ، مشکلات و موانع ، تعداد اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و
  اهداف از پیش تعیین شده ، تعیین روشهای اندازه گیری رضایت مشتریان ( داخلی/ خارجی )

   ممیزی داخلی :

  - طراحی مکانیزمی جهت بازبینی و بازرسی عملکرد سیستم توسط نیروهای داخلی سازمان دربازه های زمانی مشخص با آموزش
  ممیزین داخلی ، برنامه ریزی ممیزی داخلی ، تهیه چک لیست های ممیزی ، اجرای ممیزی داخلی و ثبت مشاهدات ممیزی و
  موارد عدم انطباق ممیزی . 

  قیمت خدماتتماس بگیرید ریال
  نام و نام خانوادگی *
  شماره تلفن ثابت *
  شماره تلفن همراه *
  ایمیل *
  تعداد درخواست *
  آدرس پستی *
  توضیحات
  کد امنیتی
  کد امنیتی  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر