شنبه، 9 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  _USER_GROUPS


  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 100
  ( _REQUIERED_POINT : 100)
  کاربران با فعالیت کم

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200
  ( _REQUIERED_POINT : 200)
  کاربران با فعالیت کم

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 300
  ( _REQUIERED_POINT : 300)
  کاربران با فعالیت متوسط

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 400
  ( _REQUIERED_POINT : 400)
  کاربران با فعالیت خوب

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 500
  ( _REQUIERED_POINT : 500)
  کاربران با فعالیت مناسب

  حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 1000
  ( _REQUIERED_POINT : 600)
  کاربران با امتیاز 1000

  مدیران
  ( _REQUIERED_POINT : 10000)
  کاربران ممتاز

  کاربران ویژه
  ( _REQUIERED_POINT : 30000)
  کاربران ویژه