شنبه، 9 مرداد ماه، 1400
سبد خرید
تبلیغات
درج نیازمندی رایگان
نیازمندی شما

  اقلام هواشناسی( مطابق مقدار ومشخصات پیوست)...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  طراحی خرید نصب و راه اندازید آنالایزرهای...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/13 تا ساعت 13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 تا ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/10 ساعت 11.15
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 19.000.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه

  طراحی، خرید، نصب و ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : از 1400/05/09 تا 1400/05/13 ساعت 12:00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/31 تا ساعت 12:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/06/10 ساعت 11:00
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 6.000.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی، واریز وجه

  پروژه مطالعات اکتشافی فاز

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/20
  استان برگزاری : بوشهر

  حفر ترانشه و دفن پسماندهای عادی و بیمارستانی با استفاده از یک دستگاه بلدوزر D8 برابر دستور کار دستگاه نظارت

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  واگذاری امور خدماتی ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1399/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/14 الی 1400/05/23
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24
  استان برگزاری : هرمزگان
  سپرده شرکت : به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به حساب سپرده 3100002388001

  واگذاری پروژه جمع آوری زباله و...

  تاریخ انتشار : 1400-05-09
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/24
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/24
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/25 راس ساعت 12
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 201.022.000 ریال واریز به حساب 5483091345970812 نزد پست بانک و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 4020440000

  عملیات تعمیرات

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/10
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/12
  استان برگزاری : خوزستان
  برآورد : 24297490000

  نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش آب و هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  صدور گواهینامه

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 3 روز پس از تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 6.563.927.781 ریال بصورت وجه نقد و یا ضمانتنامه معتبر بانکی
  برآورد : 19319638900

  پایش آلاینده های زیست محیطی

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  مدیریت پسماند در سطح شرکت گاز استان مازندران

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  امور مربوط به امحا زباله فایل پیوست چک شود

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : لرستان

  واگذاری امور خدماتی ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : تا 1399/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/14 الی 1400/05/23
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/24
  استان برگزاری : هرمزگان
  سپرده شرکت : به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی به حساب سپرده 3100002388001

  نگهداری و ساماندهی نمونه های موزه وکارگاه تاکسیدرمی

  تاریخ انتشار : 1400-05-06
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  خرید دستگاه سنجش آلودگی

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز پس از انتشار آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 300.000.000 ریال به حساب جاری 7002492853 بانک شهرو یا ضمانتنامه بانکی معتبر

  مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی محل های دفن غیر بهداشتی و کمک به احداث و تکمیل تاسیسات پردازش و بازیافت و تفکیک از مبدا

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-09
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-19
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-19
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 419,000,000
  برآورد : 8,378,529,977

  جمع آوری و بیخطر سازی و امحاء پسماندهای عفونی و نوک تیز و برنده تحت ضوابط وزارت بهداشت

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-11
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  استعلام تهیه شناسنامه ممیزی ایمنی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی زاهدان کارگاهی و زاهدان جاده میرجاوه

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  طبق مشخصات فنی پیوستی.

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  استعلام بهاء دفن بهداشتی پسماندهای عادی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  بادنما سایز و مشخصات طبق پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-12
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  مناقصه انجام جمع آوری ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-05
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/05 لغایت 1400/05/12
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/23 ساعت 13:00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  سپرده شرکت : 1.460.000.000 ريال

  اجرای عملیات اندازه گیری عوامل...

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  استان برگزاری : تهران

  جذب سرمایه گذار پسماندهای ویژه و صنعتی

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/18 ساعت 12
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  مناقصه انجام جمع آوری ...

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/05 لغایت 1400/05/12
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/23 ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/23 ساعت 13:00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان
  سپرده شرکت : 1.460.000.000 ريال

  حمل پساب بیمارستان باهنر کرمان

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  ایجاد تزرانشه و هدایت شیرابه پسماند در قوم قشلاق طبق فایل پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  جمع آوری زباله های شهرک صنعتی یاسوج 1،2 و 3

  تاریخ انتشار : 1400-05-04
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-09
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد

  خرید باد نما طبق فایلهای پیوستی ایرانکد مشابه میباشد در صورت وجود کالای ایرانی از ارائه نمونه خارجی خودداری شود

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  بارگیری و حمل فاضلاب بصورت روزانه 3 سرویس به مدت 3 ماه مجموعا 270 سرویس

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  واگذاری پروژه مدیریت پسماند...

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/13
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/24
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/25 ساعت 11/30 صبح
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 331.000.000 ریال واریز به حساب 422228146585872/12 نزد پست بانک و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 6620000000

  واگذاری عملیات تنظیف معابر

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/12
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/13
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 5درصد مبلغ پیشنهادی واریز به حساب 0115464928000 بانک صادرات

  مرحله پنجم واگذاری امور اپراتوری امحاء زباله بیمارستان فاطمیه

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  جمع آوری و حمل زباله های کلیه بخشها به ویزه کرونایی و اتاق عملها به مرکز امحاء طی یکماه تسویه بالای شش ماه

  تاریخ انتشار : 1400-05-03
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری اپراتوری امحاء زباله به مدت سالیانه 2292 ساعت که بیمه سهم پیمانکار و حق لباس بعهده کارفرما میباشد.یک نفر به تعداد 2 اولاد

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  خدمات شهری

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-09
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-19
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-20
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 4,903,000,000 ريال وجه نقد - ضمانت نامه بانکی

  یک نفر کارشناس بهداشت جهت اعلانم قیمت به مدارک پیوست مراجعه کنید .

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : عجمان

  عوامل اجرایی جهت تخلیه کامل نخزن- تمیزکردن و لجن زدایی طبق لیست پیوست- تلفن هماهنگی35911458 و 09123182509 مهنس زارعی

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  بیخطرسازی پسماندهای عفونی شبکه بهداشت و درمان سلماس

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-09
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  عملیات دفن مود غیر قابل بازیافت...

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/21
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/21
  استان برگزاری : اصفهان

  پشتیبانی راهبردی ایستگاه پایش کیفی هواسطح استان

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-05
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  بیخطرسازی پسماندهای عفونی شبکه بهداشت و درمان سلماس

  تاریخ انتشار : 1400-05-02
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-09
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  قرارداد توزین تفکیک جداسازی زباله عفونی بیمارستان به ویژه کرونا و کلیه بخشهای یمارستان و امحاء انها و آماده انتقال به شهرداری به مدت یکسال

  تاریخ انتشار : 1400-04-31
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  واگذاری امور مربوط به حفاری, خاکبرداری و دفن زباله ...

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/06 ساعت 9 تا 12:3
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/03 تا 1400/05/13 ساعت 13
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 2.631.000.000 ریال
  برآورد : 52620000000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری (خدمات جمع آوری زباله و ضایعات و تنظیف معابر و لایروبی و شستشوی کانال های سطح شهر )

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 1400-05-06
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-16
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-16
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 3,164,000,000

  تنظیف معابر و مدیریت...

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/02 الی 1400/05/10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/03 الی 1400/05/13
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : واریز به حساب بانک یایران شبا 070610000000100300430054 ir و یا ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات بلوکه شده

  جمع آوری زباله و رفت و روب

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 3 روز از تاریخ چاپ آگهی دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 10 روز بعد از خرید اسناد
  استان برگزاری : قزوین
  برآورد : 25136995728

  واگذاری رفت و روب شهری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/05 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/16 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/18
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.500.000.000 ریال
  برآورد : 110000000000

  حمل زباله محاوط فرودگاه ساری به مدت 12 ماه

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-03
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی جمع آوری زباله و رفت و روب شهر دانسفهان

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  استان برگزاری : قزوین

  جمع آوری پسماند و فاضلاب منطقه ویژه پارسیان

  تاریخ انتشار : 1400-04-29
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-03
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  جمع آوری و حمل زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-04-28
  تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری 1400/05/02
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/03 ساعت 11
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 3.110.000.000 ریال واریز به حساب 1004444 بانک شهر
  برآورد : 62086500000

  اجرای لندفیل...

  تاریخ انتشار : 1400-04-28
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/29 الی 1400/05/03 ساعت 9 الی 13
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/04 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/05
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5 درصد مبلغ برآورد کل
  برآورد : 2000000000

  عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-28
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/04/31 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/02 ساعت 12
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب 275706/5 شهرداری نقده نزد بانک توسعه تعاون
  برآورد : 50000000000

  تنظیفات و جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-28
  تاریخ خرید اسناد : الی 1400/05/03
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/04 الی 1400/05/13 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/16 ساعت 12
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 3.874.780.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی به حساب سپرده 0106406376000 بانک ملی
  برآورد : 77495600000

  انجام خدمات پایش واندازه گیری عوامل زیان آورمحیط/طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد.

  تاریخ انتشار : 1400-04-28
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-04
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  تنظیف معابر و مدیریت...

  تاریخ انتشار : 1400-04-27
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/02 الی 1400/05/10
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/03 الی 1400/05/13
  استان برگزاری : قم
  سپرده شرکت : واریز به حساب بانک یایران شبا 070610000000100300430054 ir و یا ضمانتنامه بانکی و یا مطالبات بلوکه شده

  جمع آوری پسماند پایگاه بهبهان طبق برگ پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-04-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  واگذاری انجام خدمات مدیریت پسماند...

  تاریخ انتشار : 1400-04-27
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/02
  استان برگزاری : کرمان

  جمع آوری پسماند ناحیه حسن آباد طبق استعلام پیوستی از کد مشابه استفاده شده است

  تاریخ انتشار : 1400-04-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کردستان

  دفع و امحاءزباله های عفونی مرکز.

  تاریخ انتشار : 1400-04-27
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  بارگیری ، حمل و امحا لجن های حاصل از لایروبی مخازن منطبق با اسناد و مدارک پیوست .

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : زنجان

  عملیات اجرایی ساخت فونداسیون و اسکلت ساختمان نگهبانی و امحاء زباله بیمارستان مطابق مشخصات ،نقشه ها وقرارداد پیوست(فقط اجرا بدون مصالح)

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  قرارداد سالیانه جمع آوری و حمل پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری - رفت و روب و جمع اوری زباله های سطح شهر سال 1400-1401

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  استان برگزاری : ام القوین

  واگذاری عملیات تنظیف معابر

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/12
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/13
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 5درصد مبلغ پیشنهادی واریز به حساب 0115464928000 بانک صادرات

  خرید خدمات مشاور

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/2 ساعت 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/16 ساعت 14:30
  استان برگزاری : قم

  خرید خدمات مشاور

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/2 ساعت 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/16 ساعت 14:30
  استان برگزاری : همدان

  خرید خدمات مشاور

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 1400/05/2 ساعت 14:30
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/16 ساعت 14:30
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  پرداخت حف الزحمه جمع اوری داده های هواشناسی از 158ایستگاه اقلیم شناسی وبارانسنجی به مدت یک سال دراستان از تاریخ 1400/01/01لغایت1400/12/29

  تاریخ انتشار : 1400-04-26
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه م ع/696/99/sz انجام خدمات مورد نیازHSE

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-27
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-06
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-06
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 11,710,461,940

  انجام پروژه پژوهشی بررسی غلظت و ریسک های بهداشتی

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/05/10
  استان برگزاری : بوشهر

  واگذاری پروژه مدیریت پسماند و امور خدماتی

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/27 پایان وقت اداری
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/06 پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/09 ساعت 11/30
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 298/400/000 ریال به حساب شماره 5621061345437012 پست بانک شعبه
  برآورد : 5968000000

  ارزیابی کیفی انجام خدمات hse

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز پس از اتمام مهلت یاد شده
  استان برگزاری : قزوین
  سپرده شرکت : 11.699.889.058 ریال
  برآورد : 389994452898

  ارزیابی کیفی انجام خدمات hse

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
  تاریخ ارسال اسناد : 14 روز پس از اتمام مهلت یاد شده
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 11.699.889.058 ریال
  برآورد : 389994452898

  بازرسی از مراکز عرضه و تولید کالا مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در فایل پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-04-24
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی رفت و روب و جمع اوری و حمل و دفن و زباله 2- نگهداری فضای سبز 3- تامین نیروهای اداری

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-26
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-09
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-10
  استان برگزاری : کردستان
  سپرده شرکت : 1,750,000,000

  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات نظافت سطح شهر بافق

  تاریخ انتشار : 1400-04-23

  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات شهری شهرداری بانه

  تاریخ انتشار : 1400-04-23

  تعمیرات اساسی...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/23 تا 1400/04/27
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/28 تا 1400/05/11 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/12 ساعت 10/30
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 7.290.257.969 ریال واریز وجه به حساب 690100004101064571214879 بانک مرکزی بنام سازمان بنادر و دریانوردی - تنخواه گردان

  مرحله سوم واگذاری امور اپراتوری امحاء زباله بیمارستان فاطمیه

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : همدان

  تنظیفات و جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/28 الی 1400/05/03
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/04 الی 1400/05/13 ساعت 13
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/16 ساعت 12
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 3.874.780.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی به حساب سپرده 0106406376000 بانک ملی
  برآورد : 77495600000

  واگذاری جمع آوری، حمل و تخلیه...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ ارسال اسناد : تا1400/04/28
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 540.000.000 ریال واریز به حساب 0104746757008 بانک ملی
  برآورد : 10800000000

  پروژه مدیریت سیستم انرژی بر اساس استاندارد ایزو 50002 ( ممیزی انرژی)

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-31
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  تعیین مرز وحدود وثغور مناطق محیط زیست طبق لیست پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : یزد

  واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  استان برگزاری : لرستان

  انتقال و امحای پسماندهای صنعتی شامل لجن های هیدروکربوری ورسوبات موجود در سایت صنعتی

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-02
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  اصلاحیه : جمع آوری زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  استان برگزاری : البرز

  واگذاری عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : تا آخر وقت اداری 1400/05/05
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  تصفیه و دفع پسماند

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-29
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  تجهزیات آزمایشگاه خاکشناسی ( کشاورزی) ایران کد مشابه است

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان رضوی

  بیخطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان خاتم الانبیا سلماس

  تاریخ انتشار : 1400-04-23
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  از کد مشابه استفاده شده است-تامین کننده بومی استان در الویت-جمع آوری و دفه زباله های عفونی و غیر عفونی بیمارستان و پانسیونها

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  استعلام پروژه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار سال 1400

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  تعمیرات اساسی...

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/23 تا 1400/04/27
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/28 تا 1400/05/11 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/12 ساعت 10/30
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 7.290.257.969 ریال واریز وجه به حساب 690100004101064571214879 بانک مرکزی بنام سازمان بنادر و دریانوردی - تنخواه گردان

  واگذاری رفت و روب شهری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/29 الی 1400/05/05
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/16
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/18
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 15.500.000.000 ریال
  برآورد : 110000000000

  اصلاحیه - راهبری حفظ و نگهداری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/05 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/06 ساعت 12
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 1006863376 بانک شهر به نام سازمانمدیریت پسماند شهرداری کرج

  جمع آوری زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 3.500.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی - به حساب 0105543287003 بانک ملی - چک تضمینی
  برآورد : 70000000000

  آزمون مواد غذایی اداره کل استاندارد کرمان

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  دفع وامحاء زباله های پسماند عفونی مرکز

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خوزستان

  اصلاحیه: راهبری حفظ و نگهداری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : تا پایان ساعت اداری 1400/05/05
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/06 ساعت 12
  استان برگزاری : البرز

  مناقصه عمومی یک مرحله ای سرپرستی سایت امحاء زباله واقع در مرکز حضرت علی ابن ابیطالب(ع) و امحاء زباله هاي عفوني واحدهای درمانی و پزشکی و بهداشتی دانشگا

  تاریخ انتشار : 1400-04-22
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-31
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-13
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-13
  استان برگزاری : کرمان
  سپرده شرکت : 540,000,000

  شناسایی تامین کننده تجهیزات...

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/04/27
  استان برگزاری : تهران

  فراخوان ارزیابی کیفی خرید عمده ساخت قطعات سیستم کنترل پسماند به شماره تقاضای 9940080

  تاریخ انتشار : 1400-04-21

  سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/27 ساعت 13:00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/10 ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/12 ساعت 09:00

  سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/27 ساعت 13:00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/10 ساعت 13:00
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/12 ساعت 09:00
  استان برگزاری : تهران

  جمع آوری و دفع پسماند زباله های عفونی

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  راهبری حفظ و نگهداری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/03 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/04 ساعت 12
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 1006863376 بانک شهر به نام سازمانمدیریت پسماند شهرداری کرج

  خرید قطعات مصرفی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی

  بازرسی از واحدهای استان البرز-مجوزهای مربوطه در قسمت سامانه تدارکات بارگذاری گردد. تعداد بازرسی 3500 واحد صنفی است .

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : البرز

  استعلام بهاء بی خطر سازی و حمل و دفع پسماندهای عفونی و غیر عفونی بیمارستان امام خمینی(ره) چایپاره

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  تعمیر و نگهداری ایستگاههای آب و هواشناسی در سطح استان

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-28
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : آذربایجان غربی

  سرویس وکالیبراسیون آنالیزر مدل GRIMM EDM180 ایستگاه پایش کیفی هوا

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : خراسان جنوبی

  پروژه اجرای برنامه های مدیریت و اقدامات مرتبط بر اساس سند کلی مدیریت منطقه حفاظت شده باهو کلات(گاندو) در شهرستان چابهار طبق شرح خدمات پیوست در استعلام

  تاریخ انتشار : 1400-04-21
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : سیستان و بلوچستان

  انجام عملیات پرس کاری فله بارگیری و حمل ضایعات پرسی روغنی و برش کاری

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  استان برگزاری : اصفهان

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مورد نیاز برای سامانه ارت ایستگاه های هواشناسی

  تاریخ انتشار : 1400-04-20

  امحا زباله

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : گیلان

  انجام خدمت توسط phd بافت شناسی تقلبات فرآورده های گوشتی تاریخ شروع1400/04/01لغایت 1400/03/31

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : فارس

  قرارداد حمل پسماند بیمارستانی(یکساله)

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  انتقال زباله از محل بارگیری در بلوار ساحلی به سایت انجیل سی به صورت روزانه و مستمر در حدود 50 سرویس ماهانه

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-24
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  جمع آوری، حمل و دفن زباله از سایت اداری هدکان

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-27
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : بوشهر

  ایجاد تراشه و ایجاد هدایت شیرابه در قوم قشلاقی طبق فایل پیوستی

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  راهبری حفظ و نگهداری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : تا 1400/05/03 تا پایان ساعت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/04 ساعت 12
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 1.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 1006863376 بانک شهر به نام سازمانمدیریت پسماند شهرداری کرج

  بارگیری، انتقال ،مدیریت و امحا لجن های حاصل از لایروبی مخازن نفتی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اردبیل

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-26
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : اردبیل

  خدمات تنظیفات

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/05/06
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/09
  استان برگزاری : فارس
  سپرده شرکت : 1.320.000.000 ریال
  برآورد : 26400000000

  واگذاری خدمات ، جمع آوری ، انتقال و...

  تاریخ انتشار : 1400-04-20
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/04/21 ساعت 17
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/05/04 ساعت 17
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/05 راس ساعت 9
  استان برگزاری : بوشهر
  سپرده شرکت : 970.000.000 ریال واریز به حساب 770100004101064571214929 IR و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
  برآورد : 9700000000

  جمع آوری و حمل زباله...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ ارسال اسناد : تا آخر وقت اداری 1400/05/02
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/03 ساعت 11
  استان برگزاری : آذربایجان شرقی
  سپرده شرکت : 3.110.000.000 ریال واریز به حساب 1004444 بانک شهر
  برآورد : 62086500000

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-26
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-05
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-06
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 3,750,000,000

  انتقال زباله از ایستگاه تا محل دفن توسط سه دستگاه کمپرسی و بارگیری با یکدستگاه لودربه مقدار تقریبی 12600000 کیلو گرم برای مدت3 ماه مطابق اسناد پیوست

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : دبی

  نگهداری, راهبری و حمل و نقل پسماند ...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 10 روز از درج آگهی
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/04 ساعت 10 صبح
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.950.000.000 ریال

  تعدادی از اماکن...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ ارسال اسناد : 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی
  استان برگزاری : تهران
  سپرده شرکت : 5.150.000.000 ريال به حساب 700801011191 بانک شهر - ضمانت نامه بانک
  برآورد : 140000000000

  حفظ نگهداری راهبری ...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/28 پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/29
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 475.000.000 ریال واریز فیش نقدی به حساب 700786948623 بانک شهر
  برآورد : 9500000000

  عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : تا 1400/04/31 تا پایان وقت اداری
  تاریخ بازگشایی : 1400/05/02 ساعت 12
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 2.500.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب 275706/5 شهرداری نقده نزد بانک توسعه تعاون
  برآورد : 50000000000

  بهسازی پلاتفرم هواشناسی کوهبنان

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمان

  مدیریت پسماند شیمیایی دارویی شامل حمل و نقل به سایت زباله سوز و امحاء

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-22
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و انتقال مکانیزه پسماند نایسر

  تاریخ انتشار : 1400-04-19

  مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری مکانیزه پسماند منطقه

  تاریخ انتشار : 1400-04-19

  عملیات تأمین و احداث....

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-22 ساعت 16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-02 ساعت 16
  تاریخ بازگشایی : 1400-05-03 ساعت 13
  استان برگزاری : آذربایجان غربی
  سپرده شرکت : 4,300,000,000 ریال

  خرید تجهیزات زیرساخت سامانه های هوشمند ...

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/29 ساعت 12
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/29
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 475.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب 4081011407970301 بانک مرکزی
  برآورد : 9500000000

  برون سپاری بخشی از امورات

  تاریخ انتشار : 1400-04-19
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/26
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/27
  استان برگزاری : البرز
  سپرده شرکت : 500.000.000 ریال واریز به حساب 40152010027783146802 نزد پست بانک ایران و یا ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 1000000000

  بکارگیری مشاور ذی صلاح...

  تاریخ انتشار : 1400-04-17
  تاریخ ارسال اسناد : تا پایان وقت اداری 1400/04/19
  استان برگزاری : خوزستان

  ساماندهی محل های دفن...

  تاریخ انتشار : 1400-04-17
  تاریخ خرید اسناد : 1400/04/19
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/29
  تاریخ بازگشایی : 1400/04/29
  استان برگزاری : خوزستان
  سپرده شرکت : 419.000.000 ریال به حساب 2171142342009 بانک ملی به نام دریافت وجوه سپرده و یا به صورت ضمانتنامه بانکی
  برآورد : 8378529977

  درخواست خرید آزمایشگاه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی

  تاریخ انتشار : 1400-04-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : کرمانشاه

  بارگیری، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای بی خطرشده بیمارستانی-طبق شرایط پیوست- ارائه پیش فاکتور الزامی است-ثبت قیمت در استعلام بهاء الزامیست

  تاریخ انتشار : 1400-04-17
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-21
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  حمل زباله محاوط فرودگاه ساری به مدت 12 ماه

  تاریخ انتشار : 1400-04-16
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-20
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : مازندران

  خرید لوازم یدکی اتوبوس ...

  تاریخ انتشار : 1400-04-16
  تاریخ ارسال اسناد : 1400/04/22 ساعت 13/30
  استان برگزاری : مرکزی
  سپرده شرکت : ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره 100972222238 بانک شهر

  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات HSE ساختمانهای ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران و مجموعه های تهران، آبعلی و محمودآباد 002-1400-084-002

  تاریخ انتشار : 1400-04-16
  تاریخ خرید اسناد : 1400-04-27
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-05-10

  تجدید نیاز لایروبی مخزن 165 انبا رنفت شهید رجایی

  تاریخ انتشار : 1400-04-16
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 1400-04-23
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : هرمزگان

  قطعات مصرفی ایستگاهای سنجش کیفیت هوا مدل sa

  تاریخ انتشار : 1400-04-16
  تاریخ خرید اسناد : 0000-00-00
  تاریخ ارسال اسناد : 0000-00-00
  تاریخ بازگشایی : 0000-00-00
  استان برگزاری : تهران

  تبلیغات
  حمایت از کودکان سرطانی
  آمار
  reload
  تصاویر